Revision of the rules on charge in the course of the recodification of civil law (in Hungarian)

Author: István Gárdos

download

Polgári Jogi Kodifikáció, 4/2004. page 3-17.

2.8.4.   Mi alapján történjék a bejegyzés a zálogjogi nyilvántartásba?

A hatályos törvény - a nyilvántartás közhiteles jellegével összhangban , a (közokiratba foglalt) zálogszerződés alapján teszi lehetővé a zálogjogi nyilvántartásba való bejegyzést. Ha azonban elvetjük a zálogjogi nyilvántartás közhiteles státuszát (amint nagyrészt ezt már a hatályos szabályozás is megtette), akkor indokolatlan megkövetelni az alapul szolgáló jogügyleti okiratok benyújtását. E helyett elegendő lenne egy, a felek által aláírt, meghatározott (de a jelenleginél szűkebb körű) adatokat tartalmazó bejegyzés iránti kérelem. Az eljárás ilyen megváltoztatása összhangban lenne a zálogjog természetével és segítené annak tudatosítását, hogy a zálogjogi nyilvántartás szükségszerűen lényegesen eltér az ingatlan-nyilvántartástól, szerepe elsősorban a figyelemfelhívás, nem pedig az, hogy annak alapján meghatározott dolgok jogi státusza meghatározható legyen (amely funkcióra a zálogjogi nyilvántartás alkalmatlan). Ezen felül, természetesen gyakorlati szempontból is nagymértékben megkönnyítené az eljárást, és különösen a zálogszerződéseket üzemszerűen kötő hitelintézetek számára jelentene jelentős könnyebbséget.

2.9.      AZ INGÓ JELZÁLOGJOG LÉTESÍTÉSE - KÖZOKIRATI KÉNYSZER

Ingó jelzálogjog létesítésének egyik követelménye, hogy a zálogszerződést közjegyzői okiratba kell foglalni. E szabályozással kapcsolatban két probléma vetődik fel, egy jogértelmezési és egy célszerűségi.

2.9.1.   Érvényességi kellék-e a közokiratba foglalás?

A hatályos szabályok alapján zálogjognak a zálogjogi nyilvántartásba való bejegyzésére, és így magának a zálogjognak a létrehozására a zálogszerződés közjegyzői okiratba foglalása nélkül nem kerülhet sor. Nem egyértelmű ugyanakkor, hogy a közjegyzői okiratba foglalás a zálogjog vagy pedig a zálogszerződés érvényes létrejöttének az előfeltétele. E kérdésnek az elméleti tisztázatlanságon túl jelentőséget ad az a körülmény, hogy a zálogszerződésbe foglalt kötelmi kötelezettségek a dologi hatályú zálogjog létrejöttét megelőzően is értékkel bírnak a felek számára. Ez még akkor is igaz, ha a kötelmi hatályú zálogjog lehetőségét nem fogadjuk el; ha azonban kodifikálásra kerülne a kötelmi hatályú zálogjog, akkor ez a kérdés még nagyobb jelentőséget kap. A jövőre nézve is tisztázandó kérdés tehát a következő: az írásban megkötött zálogszerződés érvényesen létrejön-e, és annak alapján a felek kötelesek-e megfelelően eljárni a zálogjog létrehozatala érdekében (így, többek között, a szerződést - ha ez a követelmény fennmarad közokiratba foglaltatni), vagy pedig a közokiratba foglalás nélküli zálogszerződésnek nincs semmilyen joghatása?

Articles

Articles