Változnak a cégeljárás és a végelszámolás szabályai 2018. június 18.

Az Országgyűlés által tavaly év végén elfogadott módosító törvény rendelkezéseinek értelmében 2018. július 1. napjával változnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) egyes rendelkezései.

A vezető tisztségviselők feltüntetése

A módosító törvény eredményeként a cégjegyzékben valamennyi cég esetén kötelezően fel kell tüntetni az összes vezető tisztségviselő személyét. A korábbi rendelkezések alapján a cégjegyzék kizárólag a képviseletre jogosultak adatait tartalmazta, vagyis – tipikusan testületi ügyvezetés (pl.: igazgatóság) esetén – előfordulhatott, hogy bár valamely személy a cégnek vezető tisztségviselője volt, azaz az ügyvezető testület döntéseinek meghozatala során részt vett, képviseleti joggal nem rendelkezett, ezért a cégjegyzékben nem kellett feltüntetni. A módosítás a cégek átláthatóságának növelése érdekében előírja, hogy a cégjegyzékben minden, így a képviseleti joggal nem rendelkező vezető tisztségviselőket is fel kell tüntetni, esetükben annak a ténynek a megjelölésével, hogy képviseleti jogot nem gyakorolnak.

Változásbejegyzés későbbi időpontra vonatkozóan

A Ctv. korábbi szabályai alapján – melyek a módosítás hatálybalépését követően főszabályként fognak érvényesülni – változásbejegyzési kérelmet kizárólag már bekövetkezett változások átvezetése céljából lehetett benyújtani. A Ctv. módosító törvénnyel megállapított új szabályai a közhitelesség erősítésének érdekében azonban lehetőséget biztosítanak arra is, hogy – bizonyos korlátok között – a cég a már eldöntött, de még be nem következett változás bekövetkezése előtt változásbejegyzési kérelmet nyújtson be az adott változásra vonatkozóan. A cégnek erre kizárólag olyan esetben van lehetősége, amikor jogosult az érintett adat változásának időpontját meghatározni (pl.: cég neve, székhelye, képviselet módja), azzal, hogy a változás időpontja legfeljebb a változásról szóló döntés meghozatalát követő 30 nap lehet.

Egyszerűsített végelszámolás

A Ctv. módosításának eredményeképpen az egyszerűsített végelszámolás szabályai egy kellően egyszerű és automatizált szabályrendszer alkalmazásával segítik elő a cégek problémamentes megszűnését. A megváltozott szabályok szerint egyszerűsített végelszámolás alatt – a korábbi szabályoktól eltérően cégformától függetlenül - megszüntethető az a cég, amely a számviteli jogszabályok alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett. Az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására változatlanul százötven nap áll rendelkezésre, végelszámoló kinevezésére azonban a továbbiakban már nem került sor, a végelszámoló feladatait a cég vezető tisztségviselői látják el.

Az egyszerűsített végelszámolást – és később annak befejezését is - az állami adó- és vámhatósághoz kell bejelenteni, aki erről elektronikusan értesíti a cégbíróságot a végelszámolás kezdő időpontjának és a cégnévnek a végelszámolásra utaló toldattal történő automatikus bejegyzése érdekében. Ha a cég az egyszerűsített végelszámolást a megadott határidőben nem fejezi be és nem is dönt az általános szabályok szerinti végelszámolásra történő áttérésről, a cégbíróság a végelszámolás kezdetétől számított kettőszáztizennegyedik napon törli a cég nevéből a végelszámolásra utaló toldatot, melyet követően a cég az általános szabályok szerint működik tovább.

Cégiratokban feltüntetett személyes adatok

A módosító törvény a személyes adatok védelmének elősegítése céljából a cégiratokat szerkesztő jogi képviselők számára előírja, hogy amennyiben a cégiratokban a cégjegyzék adattartalmát meghaladó személyes adatot tüntetnek fel, úgy kötelesek felhívni az érintett természetes személy figyelmét arra, hogy a személyes adatának az okiratban történő feltüntetéséhez való hozzájárulásával a cégiratok nyilvánosságának elve alapján ahhoz is hozzájárulását adja, hogy azokat az adatokat bárki megismerje.

Vissza a hírekhez