Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből - Gárdos Péter könyve

Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből címmel Gárdos Péter szerkesztésében megjelent tanulmánykötet összegyűjti a rendszerváltás óta a fiduciárius biztosítékok körében született tanulmányokat. A kötetet egy bevezető tanulmány nyitja, amely itt olvasható.

Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok körébőlVékás Lajos ajánlása szerint „A magántulajdonon alapuló valódi piacgazdaság rendjének újbóli bevezetését követően a szűkebb értelemben vett magánjog intézményei közül a hatékony hitelbiztosítékok hiányoztak a leginkább. Ezt az űrt a zálogjogi szabályok ismételt módosítása sem tudta eltüntetni. Ezzel magyarázható, hogy a szerződéskötési gyakorlat fiduciárius biztosítékokkal (biztosítéki célú tulajdonátruházással, engedményezéssel, vételi jog kikötésével stb.) törekszik a hitelezők (jobbára bankok és más hitelintézetek) érdekeit – nem egyszer egyoldalúan – védeni. A bírói gyakorlat ugyanakkor máig nem alakított ki egységes és meggyőző álláspontot e biztosítékok elismerésével és jogi megítélésével kapcsolatban. Nem véletlen, hogy az új Polgári Törvénykönyv előkészítése során a jogirodalomban (elsősorban a Polgári Jogi Kodifikáció című periodika hasábjain) színvonalas vita bontakozott ki a zálogjog és az egyéb dologi biztosítékok mikénti szabályozása körül. A jelen kötet az e témakörben született tanulmányokat gyűjti csokorba. A közölt írások a biztosítéki célú ügyletek mellett foglalkoznak az önálló zálogjog kérdéseivel is. A könyv gyakorlati értékét növeli, hogy a dolgozatok egy része a dologi hitelbiztosítékoknak a csődeljárásban történő érvényesítését is tárgyalja. A szerzők de lege ferenda javaslatai minden bizonnyal befolyásolják az új kódex várható megoldásait. Igényes jogász aligha mellőzheti ezt a gondosan szerkesztett munkát. Szakmai meggyőződéssel ajánljuk a polgári jog minden művelőjének.”

Tovább az előszóhoz >>

Vissza a hírekhez