Számlanyitás a FinTech szolgáltatóknak: a máltai felügyelet anyaga 2019. május 13.

Bank- és hiteljog, FinTech

A FinTech szolgáltatók piacra lépésének egyik komoly akadálya a fizetési számla megnyitásának nehézsége. A hagyományos fizetési számla a digitális (virtuális) eszközök megvásárlásához, utóbb a törvényes fizetőeszközre való visszaváltásához illetve – nem utolsó sorban – a közteher fizetési kötelezettségek teljesítéséhez is szükségszerű. Az új technológiákkal és ismeretlen szolgáltatási modellekkel szembeni bizalmatlanság, a szolgáltató és a „terméke” szabályozottságának kérdésessége hosszadalmassá teszik a hagyományos számlavezető intézményeknél való számlanyitást. A számlavezetők – tartva a pénzmosási kockázatoktól illetve a felügyeletek szigorú fellépésétől – sokszor inkább elutasítják a számlanyitási kérelmeket.

A Máltai Pénzügyi Felügyelet (Malta Financial Services Authority, „MFSA”) a Pénzügyi Információs Egységgel (Financial Intelligence Analysis Unit, „FIAU”) közösen március végén bocsátotta nyilvános konzultációra a hitelintézetek, pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények (összefoglalóan: „Intézmények”) részére készített, a FinTech szolgáltatók számlanyitásához kapcsolódó iránymutatás-tervezetet („Tervezet”).

Az MFSA és az FIAU a szakmától, a konzultáció során kapott visszajelzéseket a Tervezet elfogadása előtt figyelembe veszi.

A Tervezet a FinTech cégek számlanyitásával kapcsolatos iránymutatása mellett kiegészítő iránymutatásokat is tartalmaz egyrészt az elosztott főkönyvi technológiát (Distributed Ledger Technologies, „DLT”) alkalmazó eszközök kibocsátóinak, másrészt az engedéllyel rendelkező vagy engedélyre váró, virtuális pénzügyi eszközzel (Virtual Financial Asset, „VFA”) kapcsolatos szolgáltatást nyújtók számlanyitását érintő kérdésekről, valamint az olyan FinTech cégek számlanyitásával kapcsolatos kérdésekről, amelyek a DLT eszközöket fizetőeszközként fogadják el.

A Tervezet alapvetően azoknak az Intézményeknek szól, amelyek számlavezetési szolgáltatást nyújtanak a pénzügyi szektorban működő, a digitális technológiai fejlődéssel (ide értve többek között a mesterséges intelligenciát, a DLT-t, az internet és felhőalapú technológiát) lépést tartó, és e technológiát a pénzügyi termékek vagy tervezett szolgáltatások fejlesztésére használó pénzügyi szolgáltatóknak.

A Tervezet kiterjed például

  • a VFA kibocsátóira és szolgáltatóira;
  • a DLT fizetési tranzakciók kivitelezésére és elszámolására történő használatára, úgymint az értékpapír-alapú tranzakciókhoz kapcsolódó letétkezelésre, klíringre vagy elszámolásra;
  • az okosszerződések, illetve az internetalapú technológiák biztosítási szektorban, a biztosítási termék kiválasztására során történő használatára;
  • a mesterséges intelligencia hagyományos pénzügyi szektorban történő alkalmazására.

A Tervezet célja, hogy hozzásegítse az Intézményeket a szektorspecifikus kockázatok könnyebb felismeréséhez és kiegészítse az átvilágítási gyakorlatukat, többek között arra vonatkozó ajánlásokkal, hogy milyen információk, dokumentumok beszerzése szükséges annak eldöntéséhez, hogy szerződjenek-e egy adott ügyféllel. Az MFSA emellett kiemeli, hogy az iránymutatást a vonatkozó pénzmosás megelőzéséről és terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló (együtt: pénzmosás elleni) jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

Főbb megállapítások a FinTech cégek számlanyitásához

Az MFSA rögzíti, hogy a FinTech szolgáltatókkal való üzleti kapcsolat kockázatait részben a jogszabályi előírások figyelembe vételével, részben pedig az adott intézmény által, más ügyfélszegmensben alkalmazott kockázatelemzési módszerek segítségével kell azonosítani. Az FIAU iránymutatásai és a pénzmosás elleni jogszabályok betartása mellett az MFSA szerint a kockázatok feltárásához szükséges a FinTech szolgáltató jogi státuszának, tevékenységeinek és az általa használt technológiának a vizsgálata.

Jogi státusz tisztázása

A FinTech szolgáltatójogi státuszának feltárásához – a Tervezet szerint – az Intézményeknek nyilatkozatot kell beszerezniük a FinTech szolgáltatóktól arra vonatkozóan, hogy valamely tagállami vagy tengerentúli hatóság által kibocsátott engedéllyel rendelkeznek, vagy szándékukban áll ilyen engedély beszerzése, továbbá hogy a pénzmosás elleni jogszabályok és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelvében rögzített felügyeleti szinttel megegyező szintű felügyelet hatálya alá tartoznak. Ahol ez lehetséges, az Intézmények közhiteles nyilvántartások alapján is ellenőrizhetik a fenti adatokat.

A végzett tevékenység megismerése

A FinTech szolgáltatótevékenységének megismeréséhez az MFSA azt ajánlja, hogy az Intézmények szerezzenek be a részletes tájékoztatást a FinTech szolgáltató működési felépítéséről és tervezett tevékenységéről, amely kiterjed a működő vagy tervezett üzleti tevékenység volumenére, valamint legalább a kulcsszereplőket megjelenítő szervezeti diagram ismertetésére is.  A Tervezet elvárja továbbá, hogy a FinTech szolgáltató nyilatkozatban erősítse meg, hogy Máltán fog működni, vagy onnan fog szolgáltatást nyújtani, amennyiben pedig más joghatóság alatt fog tevékenykedni, fel kell sorolnia, mely joghatóságok alatt fogja tevékenységét kifejteni és kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az ott alkalmazandó jognak megfelelően fog eljárni. Emellett követelmény az arról szóló nyilatkozat is, hogy a FinTech szolgáltató elvégezte az üzleti tevékenységével kapcsolatos kockázatértékelést és az azonosított kockázatok csökkentése érdekében megtette a megfelelő intézkedéseket.

Technológiavizsgálat

A FinTech szolgáltató által alkalmazott technológiával kapcsolatos kockázatfeltárás körében, az Intézményeknek a Tervezet szerint vizsgálnia szükséges legalább azt, hogy az alkalmazott technológiának a rendszer-auditálása megtörtént-e, amennyiben pedig az audit azt is igazolja, hogy a technológia alkalmas arra, amit a FinTech szolgáltató állít, akkor a technológiával kapcsolatos kockázat alacsonyként értékelhető. Emellett vizsgálati szempont, hogy milyen háttérrel rendelkeznek a technológia fejlesztéséért és implementálásért felelős személyek, hiszen egy, a technológia és pénzügyi szolgáltatások területén egyaránt jártas szakértő személye a technológia iránti bizalmat erősítheti. A pénzmosás elleni jogszabályok által előírt kötelezettséghez hasonlatosan, a FinTech szolgáltatóknak is biztosítaniuk kell az alkalmazottak FinTech érintettségű tevékenységekkel kapcsolatos megfelelő oktatását.

Kiegészítő iránymutatás a DLT tőzsdék részére történő számlanyitásához

A Tervezet további ajánlásokat fogalmaz meg arra az esetre, ha a számlanyitással érintett FinTech szolgáltató DLT tőzsdeként működik. Ebben az esetben ugyanis az Intézményeknek további szempontokat is vizsgálniuk kell (DLT tőzsde működési felépítése, tőzsdeszabályzata, a DLT tőzsde kapcsolódik-e más tőzsdékhez), mielőtt szerződéses viszonyba lépnek a FinTech szolgáltatóval.

Kiegészítő iránymutatás a DLT alkalmazásával kibocsátott eszközök kibocsátóinak számlanyitásához

Az MFSA a DLT alkalmazásával kibocsátott eszközök kibocsátói esetében - függetlenül attól, hogy a kibocsátás nyilvános vagy zártkörű - az Intézményeknek azt ajánlja, hogy vizsgálják meg a kibocsátó jogállását (ide értve annak a piacnak és közzétételi szabályainak a vizsgálatát is, amelyen az eszközök kereskedelmére sor kerülhet), a DTL eszköz jellegét és sajátosságait (mivel egyes jellemzők a ezeket az eszközöket kockázatosabbá tehetik pénzmosási, terrorizmus finanszírozási szempontból), a megcélzott befektetőket, a kibocsátás és a finanszírozott projekt megbízhatóságát, valamint az alkalmazott technológiát. Az Intézményeknek be kell szerezniük a kibocsátó által meghatározott funkciók leírását, a pénzügyi terveket, arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a kibocsátás meghiúsulása esetére a visszatérítésre milyen módon fog sor kerülni a befektetők részére. Emellett szükséges, hogy a kibocsátó nyilatkozzon a kibocsátás tervezett folyamatáról, valamint arról, hogy a kibocsátásra vonatkozó alkalmazandó jog szerinti, továbbá a pénzmosás elleni jogszabályok szerinti kötelezettségeket ismeri.

Kiegészítő iránymutatás az MFSA által engedélyezett vagy engedélyre váró VFA szolgáltatók számlanyitásához

Azon FinTech szolgáltatók esetében, amelyek olyan VFA-kat tesznek elérhetővé, amelyek nem minősülnek elektronikus pénznek, pénzügyi eszköznek, vagy virtuális tokennek, az MFSA elvárja az Intézményektől, hogy informálódjanak a FinTech szolgáltató által nyújtott vagy nyújtani tervezett szolgáltatás részleteiről, azon VFA-k listájáról, amelyekkel kapcsolatban a szolgáltatás nyújtására sor kerül, továbbá ha a FinTech szolgáltató ügyfelek pénzét vagy eszközeit kezeli, akkor az elszámolásra vonatkozó megállapodás részleteiről. Ebben az esetben is hangsúlyos a jogszabályi megfelelésről szóló nyilatkozat, továbbá a pénzmosás elleni jogszabályoknak való megfelelés érdekében kialakított rendszer leírásának beszerzése.

Iránymutatás az olyan FinTech szolgáltatók számlanyitásához, amelyek DLT alkalmazta eszközöket fizetőeszközként fogadnak el

A Tervezet rögzíti, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a VFA-val kapcsolatos szolgáltatási tevékenységet el kell különíteni a hagyományos pénzügyi szolgáltatói tevékenységtől, ezért a DLT alkalmazta eszközöket fizetőeszközként elfogadó FinTech szolgáltatók részére nyitott bankszámlákon VFA eszközök nem helyezhetők el.

Az Intézményeknek a számlanyitás előtt a FinTech szolgáltatóktól tájékoztatást kell kérniük a FinTech szolgáltató által elfogadott DLT alkalmazta eszközökről, a fizetőeszközként elfogadott DLT alkalmazta eszközök  hagyományos pénzre való átváltásának gyakoriságáról, valamint az igénybe vett DLT tőzsdékről, letétkezelőről vagy wallet szolgáltatóról, továbbá arról, hogy ezek az igénybevett szolgáltatók rendelkeznek-e engedéllyel Máltán vagy más joghatóság alatt, továbbá a pénzmosás elleni jogszabályok hatálya alá tartoznak-e, és amennyiben igen, rendelkeznek-e a pénzmosás elleni jogszabályoknak való megfelelés érdekében kialakított rendszerekkel.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a máltai pénzügyi felügyelet által közzétett Tervezet ahhoz próbál segítséget nyújtani, hogy a FinTech szolgáltatók részére történő számlanyitással kapcsolatos kockázatok azonosításánál a hitelintézeteknek, pénzforgalmi intézményeknek és az elektronikuspénz-kibocsátó intézményeknek milyen szempontokat kell különös súllyal megvizsgálnia és milyen dokumentumokat, nyilatkozatokat kell a FinTech szolgáltatótól beszerezniük a számlanyitás előtt.

* * *

Forrás: https://www.mfsa.com.mt/publication/consultation-document-on-guidance-for-credit-institutions-payment-institutions-and-electronic-money-institutions-opening-accounts-for-FinTechs/

A máltai blockchain törvényről korábban itt írtunk: https://gmtlegal.hu/hir/blockchain-torveny-maltan.php

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

A kezesség jellemzői a Kúria egy döntésében

Egy, a közelmúltban közzétett, a régi Ptk. hatálya alá tartozó döntésében a Kúria a készfizető kezes felelőssége kapcsán...

Részletek

Veszélyhelyzeti intézkedések a pénzügyi ágazatban

A veszélyhelyzetre tekintettel a Kormány a 145/2020. (IV. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban „Rendelet”) intézkedéseket...

Részletek

Hitelezést érintő rendkívüli járványügyi intézkedések

A koronavírus-járványra tekintettel elrendelt veszélyhelyzet fennállása alatt a Kormány az alábbi hitelezést érintő rendkívüli intézkedéseket...

Részletek

Chambers Global rangsor

We are proud to share that three of our partners, István Gárdos, Erika Tomori and Péter Gárdos are ranked in Chambers Global...

Részletek