Reorganizáció: új lehetőség a vállalkozások csődeljárása mellett a működésük helyreállítására

Társasági jog Fizetésképtelenség 2021. július 23.

  

I. A reorganizáció indoka, jogforrásai és célja

A koronavírus-járvány pénzügyi kihívások elé állította a vállalkozásokat. Annak érdekében, hogy a gazdasági csőd szélére sodródott vállalkozások működőképesek maradhassanak a pandémia utáni időszakra, a jogalkotó új jogi konstrukciókat dolgozott ki, ilyennek tekinthető a reorganizációs - polgári nemperes - eljárás is, amelyet a 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet vezetett be. A rendelet szövegét előreláthatólag a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény fogja átvenni, amely a veszélyhelyzet megszűnésével lép majd hatályba.

A reorganizációs eljárás célja a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozás vagyoni, pénzügyi, fizetőképességi helyzetének javítása és ezzel továbbműködésének biztosítása.

 

II. Ki kezdeményezheti?

A reorganizációt a fenyegető fizetőképtelenségben lévő vállalkozás kezdeményezheti, amely azt jelenti, hogy a vállalkozás vezetői előre látják vagy az ilyen tisztséget betöltő személynek az elvárható gondosság mellett látnia kellett volna, hogy a vállalkozás nem lesz képes esedékességekor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket. Számos olyan eset van azonban, amikor az eljárás nem kezdeményezhető. Ilyennek tekinthető például, amikor az vállalkozás már jogerősen végelszámolás alatt áll vagy a reorganizáció elhatározásának időpontjában vele szemben végrehajtás folyik. Főszabályként nem folytatható le reorganizáció a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt pénzügyi szervezeteknél (bankoknál, biztosítóknál, befektetési vállalkozásoknál stb.).

 

III. Hogyan kezdeményezhető?

A vállalkozás döntéshozó szerve határozhat a reorganizáció elrendeléséről. Az erről szóló határozatot a Fővárosi Törvényszékhez – mint kizárólagos illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz – kell benyújtani. Amennyiben nincsen visszautasítási ok, úgy az eljárás elrendelésről szóló végzést közzé kell tenni a Cégközlönyben. A reorganizációval kapcsolatos iratok ugyanakkor csak meghatározott személyeknek megtekinthetők, mint a reorganizációs szakértő vagy az eljárásba bevont hitelezők. A reorganizációs eljárás lefolytatható nyilvános eljárásban is, amelyben hitelezői osztályok kialakítására nem kerül sor, az eljárásban részt vehet bármely bejelentkezett hitelező. A vállalkozás cégneve mellett ez esetben a cégnyilvántartásban feltüntetésre kerül a „reorganizáció alatt” toldat.

A reorganizációs szakértő - amely kizárólag a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. lehet - dönt arról, hogy a vállalkozás alkalmas-e a reorganizációs eljárás lefolytatására. Amennyiben alkalmasnak ítéli meg, úgy a bíróság moratóriumot rendel el végzésében. Erről a végzésről az adós vállalkozásnak értesítenie kell számláit vezető pénzügyi intézményeket, illetve a reorganizációba bevont hitelezőket. A moratórium tartama alatt a vállalkozásnak meg kell állapodnia a bevont hitelezőivel a reorganizációs tervéről. A reorganizációs tervben a hitelező fizetési kedvezményt adhat az adós vállalkozásnak vagy le is mondhat a követeléséről. A reorganizációs terv végrehajtása nem lehet hosszabb, mint két év.A reorganizációs eljárás iránti kérelmet 2022. december 31-ig lehet benyújtani a bírósághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

IV. Továbbműködés

Fontos, hogy az eljárás tartama alatt a vállalkozás a gazdasági tevékenységét ugyanúgy folytathatja, azzal a megkötéssel, hogy a mindennapi gazdálkodást meghaladó kötelezettségvállalást, illetve vállalkozási vagyonnal kapcsolatos jognyilatkozatot a vezető tisztségviselő csak a reorganizációs szakértő hozzájárulásával tehet. Ehhez akár új vagy átmeneti finanszírozást is igénybe vehet, amely adott esetben a piaci feltételeknél kedvezőbb hitelkonstrukció is lehet. A finanszírozást biztosító hitelezők bevonásra kerülnek a reorganizációs eljárásba.

A vállalkozás a reorganizáció elhatározása vagy bíróság általi elrendelése időpontjától védelemben részesül. A vállalkozás olyan szerződéses partnere, amely a vállalkozással tartós polgári jogi jogviszonyban áll és a vállalkozás működéséhez folyamatos termékértékesítést végez vagy szolgáltatást nyújt, nem függesztheti fel a még nem teljesített szerződése teljesítését, a szerződést nem mondhatja fel, és semmilyen módon nem módosíthatja egyoldalúan a vállalkozás számára kedvezőtlenebb feltételekkel, kizárólag a reorganizáció tényére hivatkozva. Ez alól kivételt egyedül a reorganizáció elhatározását megelőzően kötött szerződés alapján nyitott hitelkeret szerinti további kölcsönök folyósítása jelent. Ennek az előbb említett jogszabályi védelemnek az egyedüli feltétele az, hogy a vállalkozás vezető tisztségviselője írásban nyilatkozzon arról, hogy a vállalkozás előreláthatóan képes lesz az említett termékek vagy szolgáltatások megfizetésére.

 

V. Reorganizációs terv

A reorganizációs tervet elfogadja a bíróság, ha a vállalkozás megállapodott a reorganizációba bevont hitelezőkkel. Ezt követően a reorganizációs eljárást befejezetté nyilvánítja, ha a reorganizációs szakértő a szakértői véleményében azt állapítja meg, hogy a reorganizációs terv végrehajtásával a vállalkozás az észszerű kilátások mellett alkalmas a működőképességének és fizetőképességének megóvására, illetve helyreállítására, és a reorganizációs terv megfelel a jogszabályoknak. A reorganizációs tervvel érintett szerződés közokiratba foglalt módosításának és egyben a reorganizációba bevont hitelezők általi elfogadásának napján fennálló elismert és nem vitatott tartozások tekintetében adósi tartozáselismerésnek is minősül. A reorganizációs tervben szereplő kötelezettség jogosultja a teljesítési határidő elteltét követően az őt megillető kötelezettség vonatkozásában, a jogerősen jóváhagyott reorganizációs terv alapján végrehajtási záradék kiállítását kérheti az első fokon eljárt bíróságtól.

 

VI. Kapcsolódás a csőd- és felszámolási eljáráshoz

Az eljárást a bíróságnak bizonyos esetekben hivatalból meg kell szüntetnie. Ilyen eset, amikor a vállalkozás ellen jogerősen csődeljárást vagy felszámolási eljárást indítottak.Az adós csődeljárás vagy felszámolási eljárás iránt nem nyújthat be kérelmet, ha reorganizációs eljárás megindítását már kezdeményezte, reorganizációs eljárás van folyamatban, csődeljárás elrendelése iránti kérelme benyújtását megelőzően olyan reorganizációs eljárás volt folyamatban, ahol a reorganizációs eljárást a bíróság megszüntette, és a megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számítva egy év még nem telt el, vagy a csődeljárás elrendelése iránti kérelme benyújtását megelőzően olyan reorganizációs eljárás volt folyamatban, amelyben a bíróság által jóváhagyott reorganizációs terv végrehajtásának időtartama még nem zárult le. 

Ha a reorganizációs eljárás reorganizációs terv bírósági jóváhagyása nélkül kerül megszüntetésre, és a reorganizációba bevont hitelező a vállalkozás ellen utóbb a felszámolás elrendelése iránt nyújt be kérelmet, kérelmében a csődtörvény szerinti fizetési felszólítás megküldését nem kell igazolnia arra a követelésére vonatkozóan, amely a reorganizációs eljárásnak is tárgya volt, és az adós végső teljesítési határidejének a reorganizációs eljárás megszüntetéséről rendelkező elsőfokú végzés hitelező általi kézhezvételének napját követő napot kell tekinteni.

 

Vissza a hírekhez