A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel összefüggő aktuális teendők

Bank- és hiteljog Jogszabály, Pénzforgalom 2021. március 31.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozó szolgáltatók – a 2021. február 2-án kihirdetett 3/2021. (II.2.) PM rendelet (Rendelet) alapján – 2021. április 19-ig kötelesek a Rendelet által életre hívott rendelkezésekkel összhangban módosítani a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével kapcsolatos belső szabályzatukat. A Rendelet ugyanis – március 19-i hatálybalépéssel – módosította a 21/2017. (VIII.3.) NGM rendeletet (NGM Rendelet), amely a belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szól. 

A módosítások alapján a szolgáltatók kötelesek kiegészíteni belső szabályzataikat többek között a dinamikus ügyfél-átvilágítás szabályaival, valamint a vagyon forrására vonatkozó információk beszerzésének eljárásrendjével. Ezen előírások hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltatók az üzleti kapcsolat létesítése és fennállása során hatékonyan ellenőrizhessék és figyelemmel kísérhessék az ügyfélre, illetve az üzleti kapcsolatra vonatkozó információkat és kockázatokat, és szükség esetén megtehessék a releváns intézkedéseket. 

A Rendelet a fentieken túl meghatározza a vagyon forrását igazoló nyilatkozat kötelező tartalmi elemeit, azaz azon információkat, amelyeket a szolgáltatók immáron kötelesek megkövetelni a Pmt.-ben rögzített ügyfeleiktől (pl. kiemelt közszereplők).

A belső szabályzat 2021. április 19-i határidővel történő módosítási kötelezettségét a Pmt. 65. § (4) bekezdése indokolja, amely alapján a szolgáltatók a jogszabályban bekövetkezett változást követően 30 napon belül kötelesek a belső szabályzat módosítására. E kötelezettség természetesen kizárólag azon szolgáltatókat érinti, akiknek a belső szabályzata nem felel meg teljeskörűen a Rendeletben rögzítetteknek, figyelemmel arra, hogy ezen rendelkezések belső szabályzatba történő beépítését már a Magyar Nemzeti Bank piac számára kiadott, 2020. március 30-i, majd 2020. október 6-i hatályú segédlete is tartalmazta. 

Vissza a hírekhez