Módosultak a pénzügyi intézmények végelszámolására és felszámolására vonatkozó szabályok

Bank- és hiteljog Elszámolás 2022. április 21.

A Kormány a veszélyhelyzeti jogalkotási felhatalmazásával élve rendeletével [151/2022. (IV.14.) Korm. rendelet] módosította a pénzügyi intézmények (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) végelszámolására és felszámolására vonatkozó rendelkezéseket. Az új szabályozás érdekessége, hogy a már folyamatban lévő végelszámolásokra is alkalmazni kell, tehát érinti a Sberbank jelenleg folyó végelszámolását is. Ezzel szemben az új felszámolási szabályok csak a rendelet hatályba lépését, azaz a 2022. április 15-ét követően indított eljárásokra vonatkoznak.


A pénzügyi intézmények felszámolását és végelszámolását jelenleg a Hitelintézeti törvény, a befektetési vállalkozásokról szóló törvény, a Cégtörvény és a Csődtörvény szabályozza. E törvények rendelkezéseit kell az új kormányrendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel alkalmazni a jövőben.

 

Végelszámolás

 

1. A rendelet egyértelműen rendezi az ügyvédi és egyéb letétek, valamint óvadékok sorsát: a végelszámoló köteles a végelszámolási vagyon részét nem képező vagyont - ideértve a közjegyzői, végrehajtói, ügyvédi letéti számlákon elhelyezett pénzösszeget, valamint a harmadik személy javára, a kizárólag harmadik személyt megillető fizetési kötelezettségek biztosítékául szolgáló óvadéki vagy fedezeti célú számlán jóváírt összeget is - kifizetni, illetve kiadása iránt intézkedni a végelszámolás elrendelését követő 30 napon belül. Ez a határidő a már folyamatban lévő végelszámolásoknál - vagyis a Sberbank esetén is - a rendelet hatályba lépésétől számított 15 napra csökken.

 

A kifizetésnek két előfeltétele van: egyrészt a pénzügyi intézmény által vezetett nyilvántartás és a követelések egyezősége alapján az ügyfelekkel történő elszámolást akadályozó körülmény ne merüljön fel, másrészt a pénzösszeg rendeltetése a pénzügyi intézmény és az ügyfél között kötött szerződésből egyértelműen megállapítható legyen.

 

2. Újdonság, hogy a rendelet kifizetési sorrendet határoz meg a végelszámolási eljárásban. Rögzíti, hogy először a végelszámolási vagyon részét nem képező vagyont kell kiadni (tehát a fent említett letéti és óvadéki összegeket). Ezt követően pedig a betételhelyezésből eredő követeléseket és az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) felé az általa kifizetett kártalanítási összegek megtérítésére irányuló követeléseket kell kifizetni a következő időbeli sorrendben:

 

a) az OBA által biztosított betétek az OBA kártalanítási kötelezettségének mértékéig, amennyiben a betétes nem kapott az OBA-tól ezen a jogcímen kártalanítást, valamint azok a betétesek, amelyekre jogszabályi állami garancia (helytállás) vonatkozik, mert a betét 1993. június 30-át megelőzően került elhelyezésre a banknál vagy jogelődjénél,

b) a természetes személy, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozás OBA által biztosított, az OBA kártalanítási kötelezettséget meghaladó betételhelyezésből eredő követelése,

c) egyéb betételhelyezésből eredő követelések,

d) az OBA-ra a betéteseknek kifizetett kártalanítás folytán átszállt követelések.

 

A többi hitelezői követelést a végelszámoló e kifizetések teljesítését követően elégítheti ki a végelszámolásra egyébként vonatkozó törvényi szabályok szerint.

 

3. A rendelet egyértelművé teszi azt is, hogy ha a pénzügyi intézmény és az ügyfele között a pénzügyi intézményt megillető követelések biztosítására alapított óvadék felszabadításának vagy az óvadék tárgyával történő elszámolásnak van helye, akkor a végelszámoló ennek haladéktalanul köteles eleget tenni.

 

4. További határidőt rögzít a kormányrendelet a végelszámoló számára: a végelszámolás elrendelésétől számított 120 napon belül köteles kezdeményezni a Magyar Nemzeti Banknál az esetleges betéti állományátruházás engedélyezését. Ez a határidő a már folyamatban lévő végelszámolásoknál - vagyis a Sberbank esetén is - a rendelet hatályba lépésétől számított 90 napra csökken.

 

Ezek a szabályok együttesen növelik a most zajló Sberbank-végelszámolás átláthatóságát és kiszámíthatóvá teszik a kifizetéseket a követelésüket váró ügyfelek számára.

 

Felszámolás

 

1. A pénzügyi intézmények felszámolásánál az előbb felsorolt szabályokhoz teljesen hasonló szabályokat rendel alkalmazni a kormányrendelet az ügyvédi és egyéb letétek, óvadékok és állományátruházás terén (Végelszámolás 1., 2. és 4. pontok), ugyanakkor a kifizetési sorrend már meglévő, törvényben rögzített szabályait itt nem módosítja.

 

2. Több határidő lerövidül az új szabályok alapján: ha a végelszámolás felszámolásba fordul, akkor a hitelezőknek a korábbi 60 nap helyett csak 30 napjuk lesz a követeléseik bejelentésére; illetve 3 hónapról 60 napra csökken a pénzügyi intézménnyel szemben alapított óvadék jogosultjának az óvadék közvetlen kielégítésére fennálló határideje.

 

3. A felszámoló kötelezettségei is bővülnek: közbenső mérleget nemcsak a Csődtörvényben leírt esetekben, hanem akkor is köteles készíteni, ha a betételhelyezésből eredő követelések megtérítésére irányuló követelések kifizetéséhez elegendő pénzeszköz folyt be, és a hitelezők követeléseinek bejelentésére meghatározott határidő már eltelt.

Vissza a hírekhez