Megtagadható-e a banktitoknak minősülő közérdekű adat kiadása? 2018. augusztus 21.

Bank- és hiteljog, Adatvédelem

A Fővárosi Ítélőtábla által 2017-ben másodfokon elbírált konkrét ügyben az a kérdés merült fel, köteles-e kiadni az Infotv. (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) alapján fennálló adatkiadási kötelezettség alapján bank a közte és egy harmadik személy között létrejött engedményezési szerződést, amellyel a kötelezettel szemben fennálló követeléseket engedményezték a bankra.

A bíróság az Infotv. rendelkezéseit a bank tevékenységére vonatkozó speciális rendelkezések, különösen a Hpt. (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény) rendelkezéseivel vetette össze, és ennek alapján arra a meggyőződésre jutott, hogy a közérdekű adatokra vonatkozó adatkiadási kötelezettség alól kivételt képez a Hpt.-ben szabályozott banktitok, a bank ezért jogszerűen tagadhatja meg az adatigénylés teljesítését.

Ha a bank közfeladatot lát el, úgy az Infotv. hatálya alá tartozik, és az általa kezelt adatok közérdekű adatnak minősülnek. Ennek alapján tehát kötelezettsége az általa kezelt közérdekű adatok kiadása. Ez alól azonban kivétel, ha a jogszabályban meghatározott megtagadási ok áll fenn. Banki működés esetén az Infotv. szabályai mellett a Hpt. rendelkezéseit is alkalmazni kell akkor, ha a bank olyan speciális gazdasági társaság, amely a közfeladatok ellátásában részt vesz, de hitelintézetként tevékenységére a Hpt. szabályozása is irányadó. Ebből következően az ilyen hitelintézet tevékenysége más megítélés alá esik, mint az egyéb közfeladatot ellátó állami szervezetek gazdálkodása, működése. Mivel banktitoknak minősül minden olyan, az egyes ügyfelekről a hitelintézet rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira valamint a hitelintézet által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik, így a bank által akár hitelnyújtóként, akár más pénzügyi szolgáltatásnyújtó partnereként kötött szerződésekre vonatkozó adat a banktitok körébe tartozik. Követelés vásárlása esetén az ellenérték (vételár) a bíróság álláspontja szerint azon okból minősül banktitoknak, mert abból a kötelezett üzleti tevékenységére, gazdálkodására, vagyoni helyzetére, a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozó adatok megismerhetők. A Hpt. meghatározza azokat az eseteket, amikor a banktitok harmadik személynek kiadható, azonban ez a felsorolás a közérdekű adatok körét nem érinti. A Hpt. az Infotv.-hez képest speciális jogszabály, és rendelkezései nem biztosítják annak lehetőségét, hogy a banktitok körébe eső adatok közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatként kiadásra kerüljenek.

A bíróság véleménye szerint a banktitok fogalmába beletartozik a pénzügyi intézménnyel kötött teljes szerződés. Emiatt az Infotv. által biztosított „kitakarás” alkalmazása mellett sincs helye a szerződés kiadásának.

Az engedményezési szerződés sem adható ki a bíróság álláspontja szerint, mivel a banktitok jelleg az engedményezési szerződés megkötése révén is megmarad, miután az engedményezés alapját a hitelintézettel megkötött pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés képezi. (Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.134/2017/6.)


Joggyakorlat, Adatkezelés, Banktitok, Közérdekű adat

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

A követelésvásárlás üzletszerűsége

A Kúria 2019. május 28-án közzétett sajtóközleményben hívta fel a figyelmet egy nemrégiben közzétett ítéletére (Kfv.I.35.220/2018/9.), amelyben...

Részletek

A pénzügyi szolgáltatások körében az új díj bevezetése díjemelésnek vagy díjszámítás-változásnak minősül?

Nemrégiben megjelent iránymutató ítéletében a Kúria kimondta, az ingyenesen nyújtott pénzintézeti szolgáltatás díjkötelessé...

Részletek

Mikor alkalmazható negatív kamat?

A mára többé-kevésbé elfogadott negatív kamat gondolata – azaz az, hogy nem az adós fizet kamatot a hitelezőnek, hanem...

Részletek

Hitelszerződés és kölcsönszerződés elhatárolása

A Szegedi ítélőtábla nemrégiben hozott ítéletében (Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.288/2017.) felmerült a hitelszerződés...

Részletek