Mi minősül írásbelinek? Felügyeleti állásfoglalások az elektronikus okiratok alakiságával kapcsolatban 2018. szeptember 3.

Bank- és hiteljog, Polgári jog, FinTech

A technológia folyamatos változása, fejlődése a jogalkalmazók számára újabb és újabb jogértelmezési kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy az új technológiák segítségével aláírt, vagy az új technológiákon keresztül a másik féllel közölt nyilatkozat, szerződés teljesíti-e a jogszabályok által megkívánt írásba foglalási, írásbeliségi követelményt. Visszatérő kérdés, hogy a fax, vagy e-mail útján, esetleg sms-ben megtett és megküldött nyilatkozat vajon írásos nyilatkozatnak tekinthető-e. A kérdés megválaszolása azért bír kiemelt jelentőséggel, mert bizonyos szerződéseket jogszabály előírása alapján kötelező írásba foglalni, márpedig ha valamely szerződés nem felel meg kötelező alaki követelménynek, az az adott szerződés érvénytelenségéhez vezethet.

Az új jognyilatkozati formák használatával történő szerződéskötés feltételeit – tudatosan technológia-semleges módon – a Ptk. tartalmazza. Ezek alapján akkor tekinthető a jognyilatkozat írásba foglaltnak, ha annak közlésére olyan formában kerül sor, mely alapján a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlanul visszaidézhető, és a nyilatkozattevő személye és a nyilatkozat megtételének időpontja azonosítható. Ezen túl a Hpt., mint a pénzügyi szektorra vonatkozó speciális ágazati szabály is tartalmaz az írásbeliség körében rendelkezéseket, melyek némileg eltérnek a Ptk. általános szabályaitól. Amíg a bírói gyakorlat nem alakítja ki, hogy milyen jognyilatkozati forma felel meg a Ptk.-ban meghatározott követelményrendszernek, addig pusztán azt lehet kétséget kizáróan megállapítani, hogy a minősített elektronikus aláírás –az azzal ellátott elektronikus okirat - eleget tesz az írásbeliség követelményének. A Hpt. ugyanakkor kifejezetten kimondja, hogy nem csak a minősített, hanem a fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat is írásbeli szerződésnek minősül, illetve lehetővé teszi, hogy a pénzügyi intézmény ügyfelével úgynevezett azonosított elektronikus úton kössön szerződést (mely lényegében a Ptk. feltételrendszerének megfelelő szerződéskötési mód).

A felügyeletként eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) a napokban két állásfoglalást is közzétett azzal kapcsolatban, hogy egy hitelintézet –szakosított hitelintézet – és az ügyfelei között elektronikus úton létrejött szerződések mely esetekben tekinthetők írásbelinek. A Felügyelet állásfoglalásaiban elsősorban azt vizsgálata, hogy a telefax útján, vagy egyszerű e-mail csatolmányként PDF formátumban továbbított aláírt szerződés megfelel-e a Hpt. kötelező írásbeliségre vonatkozó alaki követelményének, illetve hogy lakás-előtakarékossági szerződés köthető-e azonosított elektronikus úton.

A Hpt. alapján pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést csak írásban lehet kötni. Ezen alaki követelménynek az elektronikus úton létrejött okirat abban az esetben felel meg, ha az elektronikus okirati formát legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látták el. A felügyeleti állásfoglalás alapján annak eldöntéséhez, hogy a telefax vagy egyszerű e-mail útján PDF formátumban megküldött szerződés megfelel-e a jogszabályi előírásnak, az aláírt szerződés és a megküldésének módja együttesen vizsgálandó, ugyanis mind a továbbítás módjának, mind a megküldött okiratnak meg kell felelnie az előírt követelményeknek. Egy elektronikus okirat abban az esetben felel meg a fokozott biztonságú elektronikus aláírás követelményének, ha a) kizárólag az aláíróhoz köthető, b) alkalmas az aláíró azonosítására, c) olyan elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket az aláíró nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat, d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető.

A Hpt. egyértelmű definíciójával kapcsolatosan a Felügyelet megállapította, hogy a faxon, illetve egyszerű e-mailben, illetve annak csatolmányaként szkennelt PDF-ben megküldött szerződés nem teljesíti a fokozott biztonságú elektronikus aláírásra vonatkozó követelményeket, ezért az így aláírt és megküldött szerződés nem felel meg a Hpt. által előírt kötelező írásbeliségi követelménynek.

Ha egy szolgáltató elektronikus úton kíván ügyfeleivel szerződni, lehetősége van arra, hogy azt a Hpt.-ben meghatározott azonosított elektronikus úton tegye meg. Az azonosított elektronikus út egy olyan, személyre szabott eljárás, amely a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának egyértelmű azonosítására, illetve a jognyilat tartalmának változatlan visszaidézésére alkalmas formában teszi lehetővé a jognyilatkozat megtételét. A Felügyelet állásfoglalásai alapján nincs akadálya annak, hogy egy lakástakarék azonosított elektronikus úton kössön szerződést az ügyfeleivel, azt azonban fontos megjegyezni, hogy a telefax útján vagy egyszerű e-mailhez csatolt aláírt PDF formátumban megküldött szerződésekkel történő szerződéskötési módok – mint kódolatlan csatornán, rejtjelezés nélküli e-mailben és telefaxon megküldött adatok - önmagukban az azonosított elektronikus út fogalmának sem felelnek meg. Ezekben az esetekben ugyanis a nyilatkozat címzettje nem tudja kétséget kizáróan megállapítani, hogy ténylegesen aláírásra került-e a szerződés, vagy az csak egy fénymásolt aláírást tartalmaz.


Felügyelet, Írás, Elektronikus

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

Elektronikus (cég)bélyegző és elektronikus cégjegyzési jog

Egy pénzügyi intézmény a pénzügyi és kiegészítő szolgáltatásaira vonatkozó szerződéseit kevés kivétellel csak írásban...

Részletek

Mikor alkalmazható negatív kamat?

A mára többé-kevésbé elfogadott negatív kamat gondolata – azaz az, hogy nem az adós fizet kamatot a hitelezőnek, hanem...

Részletek

Kihirdetésre kerültek a külföldi befektetők bejelentési kötelezettsége alá tartozó egyes pénzügyi szolgáltatások

Év elején hatályba lépett az a Kormányrendelet, amely a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről...

Részletek

Új törvény a külföldi befektetéseket érintő bejelentési kötelezettségről

A közelmúltban kihirdetett a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló törvény...

Részletek