Év végi változások az ingatlan-nyilvántartási eljárásban 2019. január 2.

Ingatlanjog

A ranghelycsere új szabályai

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az egyes bejegyzések ranghelyét, valamint a bejegyzések rangsorát a bejegyzés iránti kérelem érkeztetési (iktatási) időpontja határozza meg. A beadványok rangsora valamennyi érdekelt közokiratba, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba foglalt hozzájárulása alapján változtatható meg.

Az ingatlanok adásvételével sok esetben együtt jár az ingatlan tulajdoni lapjára korábban bejegyzett terhek törlése, aminek során gyakori problémát okozott, ha a tulajdonjog bejegyzésére irányuló kérelem érkeztetése után nyújtották be az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog vagy végrehajtási jog törlésére irányuló kérelmet. Ilyen estben eddig a terhek törléséhez ranghelycserére volt szükség.

A beadványok rangsorának megváltoztatására vonatkozó, 2018. december 31-től hatályos új szabályok eredményeképp egyszerűbbé válik az ingatlanok tehermentesítése. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) új 7. § (5) bekezdése szerint ugyanis „a zálogjog, az ahhoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom vagy elidegenítési tilalom, illetve a végrehajtási jog törlése tárgyában hozott határozatot a széljegyzett beadványok rangsorára való tekintet nélkül kell az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni”. A zálogjog és a végrehajtási jog törlése tehát ezután a beadványok rangsorára tekintet nélkül átvezethető az ingatlan-nyilvántartáson. A rendelkezés - a módosítás indoklása szerint -valamennyi, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyezett zálogjogra – így a jelzálogjogra, önálló zálogjogra, átalakításos önálló zálogjogra, keretbiztosítéki zálogjogra– vonatkozik.

A törölt bejegyzésen alapuló későbbi bejegyzések sorsa

Az Inytv. 30. § új (2c) bekezdése egy korábbi joghézagot szüntet meg a jogorvoslati eljárásokban már bevett eljárásrend rögzítésével.

Eddig ugyanis nem volt megfelelő eljárási szabály arra vonatkozóan, hogy a már bejegyzett jogok törlésekor a törölt jogon alapuló további bejegyzéseket vizsgálja-e az ingatlanügyi hatóság. Az új szabály alapján a hatóság feladata egyértelmű: amennyiben az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlésére azért kerül sor, mert a tulajdonszerzéshez szükséges, valamint a bejegyzés alapjául szolgáló hatósági döntést saját hatáskörben, vagy ügyészi felhívás nyomán a hatóság visszavonta, illetve azt bíróság hatályon kívül helyezte vagy megváltoztatta, a törlésről rendelkező határozat hatálya a bejegyzésen alapuló további bejegyzésekre is kiterjed.

Nem vonatkozik ugyanakkor a fenti szabály a jogügylet érvénytelenségét vagy a bejegyzés utólagos helytelenné válását megállapító jogerős bírósági döntésekre és törlésre irányuló megkeresésekre, illetve a szerződő feleknek a megállapodásuk megszüntetése és a bejegyzés törlése iránti együttes kérelmére. Ezekben az esetekben a bíróságnak, illetve az érintett feleknek kell rendelkezniük a törléssel érintett bejegyzésen alapuló későbbi bejegyzések sorsáról.

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

Mi az újdonság az ingatlan alapok befektetési jegyeinek forgalmazásában?

2019. május 15-étől alkalmazandó a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar...

Részletek

A földforgalmi törvény változásai

2019. január 11-től hatályos a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi...

Részletek