Az Európai Bizottság benyújtotta javaslatát a Gépjárműbiztosítási Irányelv módosítására 2018. június 7.

Az Európai Bizottság (EB) 2016-ban jelentette be, hogy előkészületeket tesz a jelenleg hatályos, a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló 2009/103/EK Irányelv (a továbbiakban: Gépjárműbiztosítási Irányelv, Irányelv) módosítására. A 2017 áprilisa és októbere között lefolytatott nyilvános konzultációt követően az EB 2018. május 24-én nyújtotta be az Irányelv módosítására vonatkozó indítványát. A módosítás öt fő területet érint:

a) Biztosítók fizetésképtelensége esetére vonatkozó szabályok: A javaslat értelmében, ha a felelősségbiztosító fizetésképtelenné válik, a károsultak részére járó kártérítést a lakóhelyük szerinti tagállam erre a célra létrehozott kártalanítási alapja lesz köteles megfizetni. Ha a biztosító határon átnyúló szolgáltatást nyújt, a károsultak ebben az esetben is a lakóhelyük szerinti tagállam kártalanítási alapjához fordulhatnak, amely a fizetésképtelenné vált biztosító székhelye szerinti tagállam kártalanítási alapjától igényelheti az általa teljesített kifizetések megtérítését.

b) Biztosítás nélküli járművezetés visszaszorítása: A javaslat alapján a tagállamok kötelesek hatékony intézkedéseket tenni a biztosítatlan vezetésből eredő kockázatok csökkentésére, beleértve a helyszíni ellenőrzéseket, a biztosítással nem rendelkező üzembentartók bírságolását is. A biztosítatlan járművek külföldre utazásából eredő problémákat a javaslat akként kívánja kezelni, hogy lehetőséget ad a tagállamoknak a biztosítási jogviszony technológiai eszközök (például rendszámfelismerő rendszer) útján történő ellenőrzésére.

c) Kártörténeti igazolások: A javaslat harmonizálni kívánja a kártörténeti igazolások tartalmát és formáját valamennyi tagállamra vonatkozóan, továbbá előírja, hogy abban az esetben, ha a biztosítók a kártörténeti igazolásokat is figyelembe veszik a biztosítási díjak meghatározásánál, nem diszkriminálhatják az ügyfeleiket a nemzetiség vagy a korábbi tartózkodási helyük alapján. Ennek a kötelezettségnek a kikényszerítése érdekében a biztosítók kötelesek lesznek közölni, hogy milyen módon veszik figyelembe a kártörténeti igazolásokat a biztosítási díj számításánál.

d) Minimális kártérítési limitek egységesítése: A javaslat egységes legalacsonyabb kártérítési limiteket határoz meg valamennyi tagállam számára, melyek ötévente felülvizsgálhatók lesznek. A tagállamok továbbra is meghatározhatnak az Irányelvben rögzítettnél magasabb kártérítési limiteket is.

e) Az Irányelv hatálya: Ahogy azt az Európai Unió Bíróságának (EUB) több, gépjármű-felelősségbiztosítást érintő ítélete (különösen a Vnuk-ügy, illetve az általunk korábban feldolgozott Torreiro-ügy [link]) előrevetítette, szükségessé vált az Irányelv hatályára vonatkozó rendelkezések pontosítása, különösen a „gépjármű használata” (magyar szövegben: üzemben tartása) fogalom kapcsán. Az EUB ítéletei egyértelművé tették, hogy az Irányelv alapján a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseknek valamennyi, a gépjármű rendeltetésszerű használatával összefüggő károkozásra fedezetet kell nyújtaniuk, függetlenül attól, hogy a jármű üzemeltetésére magánterületen vagy közúton kerül-e sor. A javaslat ennek megfelelően pontosítja az „üzemben tartás” fogalmát, amely magában foglalja a jármű bármely olyan használatát, amely összhangban van annak rendeltetésével (mely általában a közlekedési eszközként való használat), függetlenül a jármű jellegétől, használatának helyszínétől és attól, hogy a jármű álló helyzetben vagy mozgásban van.

A javaslat nem hoz változást a biztosítási kötelezettség tekintetében az önvezető járművek körében sem, tekintettel arra, hogy az EB álláspontja szerint minden járműnek biztosítással kell rendelkeznie, függetlenül attól, hogy azt ki vezeti. Az EB álláspontja szerint továbbá az elektromos kerékpárok, segway-ek, elektromos rollerek az EUB gyakorlata alapján már egyébként is az Irányelv hatálya alá tartoznak, ugyanakkor a szubszidiaritás elvére figyelemmel a tagállamok mentesíthetnek egyes új elektromos járműtípusokat a biztosítási kötelezettség alól, feltéve, hogy a tagállam biztosítja, hogy az ilyen járművek által okozott károkat egy nemzeti kártalanítási alap megtérítse.

Az Irányelv módosításának további fejleményeiről folyamatosan beszámolunk.

Vissza a hírekhez