Az Európai Bizottság akcióterve a nemteljesítő hitelek csökkentéséről 2018. május 24.

Az Európai Bizottság a bankszektor megerősítése érdekében a tagállamokkal együttműködve dolgozik a nemteljesítő hitelek magas szintjének csökkentésén, ennek keretében az értékvesztett eszközökre vonatkozó, a tagállami támogatásokkal összhangban lévő eseti és rendszerszintű intézkedések bevezetésén.

Nemteljesítő hitelnek („non-performing loan”, NPL) minősülnek azok a hitelek, amelyek esetében az adós a kölcsönösszeg visszafizetésére nem képes, azaz fizetési késedelme 90 napon túli vagy a visszafizetés valószínűtlensége miatt hitelét „nemteljesítő hitelnek” minősítik. A magas NPL állomány befolyásolja a bankok rövid- és hosszú távú teljesítőképességét és negatív hatást gyakorol a tagállamok pénzügyi stabilitására.

A Bizottság 2018. március 14-én megjelent átfogó intézkedési csomagja új tartalékképzési, hatékonyabb biztosíték érvényesítési, a hitelkövetelések másodpiacára vonatkozó és speciális, adott esetben állami garanciával működő eszközkezelők létrehozatalára vonatkozó szabályokat tartalmaz.

1.Hatékony tartalékképzés

A Bizottság javaslatot tesz a bankokkal szembeni tőkekövetelményekre vonatkozó CRR rendelet módosítására. A módosítási javaslat meghatározza a tartalékképzés közös minimum szintjét a nemteljesítő hitelekből eredő veszteségek fedezésére. Amennyiben a bank nem tesz eleget az előírásnak, a szükséges tartalékot a saját tőke összegéből kell levonni. Az így előírt minimum tartalék biztosítaná a jövőbeli veszteségek hatékony fedezetét.

A javaslat alapján az előírt tartalék minimum szintje fokozatosan emelkedik a kitettség „nemteljesítő” besorolásának időtartamához igazodóan, mivel minél hosszabban minősül a kitettség „nemteljesítőnek”, annál kisebb a behajtás esélye.

Eltérő tartalékképzési követelmények alkalmazandók attól függően, hogy kapcsolódik-e valamilyen biztosíték a követeléshez, azaz az NPL „biztosítottnak” vagy „nem biztosítottnak” minősül. A minimum szint az első évben biztosított NPL esetében 5 %, nem biztosított NPL esetében 35 %, ez a szint második évben biztosított NPL esetében 10%-ra emelkedik, nem biztosított NPL esetében pedig eléri a 100 %-ot. Biztosított NPL esetében az előírt tartalékszint 8 év alatt emelkedik fokozatosan 100 %-ra.

2. A biztosított követelések hatékony érvényesítése

„A hitelgondozókról, a hitelfelvásárlókról és a biztosítékok érvényesítéséről” szóló irányelv javaslata másodlagos piacok fejlesztését és a bírósági eljáráson kívüli, gyorsított biztosítékérvényesítést ösztönözné.

A hatékonyabb, bíróságon kívüli eljárás akkor lenne elérhető, ha arról a hitelező és a hitelfelvevő előzetesen megállapodik. Mivel a biztosítékérvényesítési mechanizmus célja a hitelező és a vállalati ügyfelek érdekeinek egyensúlyba hozása, ez az eljárás nem lesz alkalmazható a fogyasztók részére nyújtott hitelek esetében valamint, ha a biztosíték a hitelfelvevő elsődleges lakóhelyéül szolgáló ingatlan.

Ilyen eljárások jelenleg nem minden tagállamban állnak rendelkezésre, valamint a meglévő nemzeti eljárásokban is lényeges különbségek mutatkoznak. A javaslat célja, hogy a hatékony, bíróságon kívüli biztosítékérvényesítési eljárások kereteinek létrehozásával a biztosítékkal rendelkező hitelezők valamennyi tagállamban igénybe vehessenek az unióban egységes, gyorsított eljárást.

3.A nemteljesítő hitelek másodlagos piacának létrehozása

Az irányelv javaslat további célja, hogy a hitelintézetek uniós szinten, hatékony, versengő és átlátható másodlagos piacokon értékesíthessék nemteljesítő vagy akár teljesítő követeléseiket is. Ennek érdekében meg kell szüntetni a követelések harmadik személyekre történő átruházásának indokolatlan akadályait.

A javaslat megállapítja a másodlagos piacra történő belépési feltételeket és az ott irányadó magatartási szabályokat. Meghatározza továbbá, hogy mely szolgáltatók vehetnek részt és milyen tevékenységet végezhetnek a másodlagos piacokon.

A jelenlegi eltérő tagállami szabályozás helyett egységes európai útlevél bevezetésével kell lehetővé tenni a követeléskezelők és követelésvásárlók határon átnyúló szolgáltatását.

A javaslat összhangban áll az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal és egyértelművé teszi, hogy ezen szabályok továbbra is alkalmazandók. A javaslatban foglaltak szerint a követeléskezelőknek és követelésvásárlóknak meg kell felelniük az eredeti hitelszerződésre alkalmazandó uniós fogyasztóvédelmi jogszabályoknak. A követelésre továbbra is alkalmazandó lesz a fogyasztó tagállamában hatályban lévő valamennyi fogyasztóvédelmi szabály, függetlenül attól, hogy az közvetlenül az eredeti hitelszerződésből vagy a fogyasztó tagállamában hatályos általános fogyasztóvédelmi szabályokból ered.

4. Nemzeti eszközkezelő társaságok felállítása

A nemteljesítő hitelekre vonatkozó javaslatcsomag további része egy nem kötelező mintaterv nemzeti eszközkezelő társaságok (Asset Management Companies, rövidítve: AMC) létrehozásáról. A tagállami tapasztalatok alapján a nemzeti eszközkezelők hatékonyan támogatják az NPL állomány csökkentését azáltal, hogy elősegítik az információáramlást és az átláthatóságot a másodlagos piacokon, amellyel egyúttal új befektetők piacra lépését is bátorítják.

A mintaterv az eszközkezelő társaságok létrehozására, irányítására és működtetésére vonatkozó alapelveket fektet le, és ismerteti az egyes tagállamok követendőnek talált gyakorlatát. Az eszközkezelők lehetnek magán- vagy állami tulajdonú vállalatok és létrehozhatóak egy vagy több hitelintézet NPL állományának kezelésére. A javaslat olyan alternatív lehetőségeket ajánl, amelyek nem minősülnek állami segítségnyújtásnak, mint például a nemteljesítő hitelek értékpapírosítását lehetővé tevő állami garancia nyújtást piaci feltételek mellett. A tervezet az állami segítségnyújtást kivételes eszköznek tekinti és meghatározza az eszközkezelők részére juttatható állami támogatásokra vonatkozó feltételeket.

Az akcióterv javaslatai kölcsönösen erősítik egymást. A kötelező prudenciális intézkedések biztosítják, hogy a bankok a jövőbeni nemteljesítő hiteleken keletkező veszteségekre elegendő tartalékot képezzenek, ezzel könnyítve a hitelek szanálását vagy értékesítését. Az eszközkezelő társaságokra vonatkozó mintaterv a bankok szerkezetátalakításához kíván segítséget nyújtani a tagállamoknak. Ezeket a hatásokat kiegészíti a nemteljesítő hitelek másodlagos piacainak továbbfejlesztésére irányuló törekvés, mely a nemteljesítő hitelek iránti kereslet által generált versenyt erősíti, és növeli ezen hitelek piaci értékét. A gyorsított biztosítékérvényesítés pedig csökkenti a nemteljesítő hitelek szanálásának költségét.

Vissza a hírekhez