A pénzügyi ágazati törvények változásai az év végén - A Bszt. módosítása – enyhülő működési szabályok, szigorodó szankciók

Bank- és hiteljog, Tőkepiac Felügyelet 2021. január 8.

2020. november 11-én kihirdetésre került a pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi CX. törvény. A mintegy 120 oldalas pénzügyi salátatörvénynek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényt (Hitelintézeti törvény) és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényt (Bszt.) érintő egyes módosításai 2020. december 26-án lépnek hatályba.

A módosításokat összefoglaló rövid cikksorozat negyedik részében a Bszt. egyes új szabályait tekintjük át.

A befektetési vállalkozások számára a hitelintézeti szabályokhoz képest enyhébb, a kockázatokhoz jobban igazodó szabályok kerülnek előírásra, azzal, hogy a technikai részleteket a 2019/2033/EU rendelet tartalmazza. A módosult rendelkezések nagy része szabályozástechnikai jellegű, de változnak a dotációs tőkére vonatkozó szabályok, és a titokvédelmi szabályok is.

Hpt. szerinti tevékenységi engedély iránti kérelem kötelező esete

Újdonság, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén a befektetési vállalkozásnak a hitelintézetekre előírt tevékenységi engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Felügyelethez. Ilyen feltétel, ha a befektetési vállalkozás eszközei havi összértékének 12 egymást követő hónapra számított átlaga legalább 30 milliárd euró, vagy eszközei havi összértékének 12 egymást követő hónapra számított átlaga legfeljebb 30 milliárd euró, de olyan csoport tagja, amelynél a csoporthoz tartozó valamennyi vállalkozás egyedi szinten 30 milliárd eurónál kisebb összértékű eszközzel rendelkezik és befektetési szolgáltatásként sajátszámlás kereskedést vagy jegyzési garanciavállalást végez, a vállalkozások konszolidált eszközeinek összértéke legalább 5 milliárd euró, és ezen összegek mindkét esetben a megelőző 12 egymást követő hónap átlagában kerültek kiszámításra. Az ezen tevékenységi (működési) engedélyezéskor a Felügyelet a meglévő engedélyekből származó információk figyelembevételével biztosítja, hogy az eljárás a lehető legegyszerűbb legyen. Ugyanakkor a Felügyelet visszavonja a befektetési vállalkozás hitelintézetekre előírt tevékenységi (működési) engedélyét, ha ezen engedélyét kizárólag a fenti sajátszámlás kereskedés és pénzügyi eszközök jegyzési garanciavállalással és/vagy pénzügyi eszközök elhelyezése az eszköz vételére irányuló kötelezettségvállalással tevékenységek végzésére használja, és eszközei összértékének 5 egymást követő évre számított átlaga a jogszabályi küszöbértékek alatt van.

A fenti engedélyezéssel az adott vállalkozásra a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális szabályokat kell a későbbiekben alkalmazni.

Az üzleti és értékpapírtitok védelmi szabályok

Kiegészülnek az üzleti titok kiadására vonatkozó, Bszt.-beli szabályok: nem jelenti az üzleti titok sérelmét a feladatkörében eljáró MNB által összefoglaló vagy összesített formában történő adatátadás, feltéve, hogy ezen adatok alapján konkrét befektetési vállalkozás vagy személy nem azonosítható.

Az értékpapírtitok megtartási kötelezettség alóli mentesség kiterjesztésre kerül a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az ügyvédi kamara irányába történő információ adásra is:  az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a befektetési vállalkozásnál vagy az árutőzsdei szolgáltatónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó könyvvizsgáló vagy korábbi könyvvizsgáló ellen indított fegyelmi eljárás keretében a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával, valamint az ügyvédi kamara által az ügyvéd által kezelt letétek kezelésére vonatkozó szabályok megtartásának hatósági ellenőrzése során, illetve az ügyvéd ellen indult előzetes vizsgálat, ügyvédi kamarai hatósági eljárás és fegyelmi eljárás keretében az ügyvédi kamarával szemben, e szerveknek a befektetési vállalkozáshoz, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatóhoz intézett adatkérése vagy írásbeli megkeresése esetén.

Vissza a hírekhez