A pénzügyi ágazati törvények változásai az év végén - Ügyfelek védelme

Bank- és hiteljog, Tőkepiac Felügyelet 2021. január 8.

2020. november 11-én kihirdetésre került a pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi CX. törvény. A mintegy 120 oldalas pénzügyi salátatörvénynek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényt (Hitelintézeti törvény) és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényt (Bszt.) érintő egyes módosításai 2020. december 26-án lépnek hatályba.

A módosításokat összefoglaló rövid cikksorozat harmadik részében a Hitelintézeti törvény hatálya alá tartozó szervezetek ügyfelek védelmét érintő rendelkezéseit tekintjük át.

Üzleti titok és banktitok

Szigorú feltételek betartása mellett lehetővé válik, hogy egyes nemzetközi szervezetek, mint például a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, Nemzetközi Fizetések Bankja is – feladatkörükhöz kapcsolódva – üzleti titokhoz juthassanak. Nem jelenti továbbá az üzleti titok sérelmét a Felügyelet által a pénzügyi intézményekről egyedi azonosításra alkalmas adatok megosztása a felügyeleti tevékenységei céljából a Pénzügyi Stabilitási Tanáccsal (Financial Stability Board) annak írásbeli megkeresése alapján, ha teljesülnek a jogszabályi feltételek.

A banktitok kiadására vonatkozó szabályok kibővülnek a titkot megismerő személyekre vonatkozó, továbbá a titok megismerését lehetővé tevő eljárások részletezésével, az egyéb titok körökhöz igazodóan rendezve a banktitok kiadására irányadó szabályokat.

Adatszolgáltatás

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében előírásra kerül, hogy a rendkívüli adatszolgáltatásnak az információkérés célja szempontjából arányosnak kell lennie és nem eredményezhet kétszeres adatszolgáltatást, illetve a Felügyelet a pénzügyi intézmény számára nem írhat elő rendkívüli adatszolgáltatást, ha az információt korábban más formátumban vagy részletességgel megkapta és ez az eltérő formátum vagy részletezettség nem akadályozza meg abban, hogy az egyébként szolgáltatandó kiegészítő információn alapulóval megegyező minőségű és megbízható információt állítson elő.

Panaszkezelés

A panaszkezelésre vonatkozó szabályok kiegészültek azzal, hogy a panaszkezelés magyar nyelven történik, kivéve, ha a pénzügyi intézmény és az ügyfél eltérő nyelvben állapodtak meg.

Kifizetés az Országos Betétbiztosítási Alaptól

Új szabály, hogy a kártalanítás kezdő időpontját követő 15 munkanap elteltét követő naptól számított 5 éves jogvesztő határidőn túl a kártalanítás kifizetését a kártalanításra jogosult személy nem követelheti az OBA-tól. A kiegészítésre azért volt szükség, mert sok kártalanításra jogosult betétes nem veszi fel a kártalanítás összegét az azzal járó költségek miatt. Annak érdekében, hogy ezek az ügyek lezárhatóak legyenek, indokolt volt egy elegendően hosszú jogvesztő határidőt meghatározni a kártalanítási követelés érvényesítésére.

Azon kártalanítási esetekben, amelyeknél a kártalanítás kezdő időpontja 2020. december 28-át megelőző időpont, a betétes a kártalanítás kifizetését a 2020. december 28-át követő 5 éves jogvesztő határidőn túl nem követelheti az OBA-tól.

Vissza a hírekhez