A pénzügyi ágazati törvények változásai az év végén - Engedélyezés és felügyelet

Bank- és hiteljog, Tőkepiac Felügyelet 2021. január 6.

2020. november 11-én kihirdetésre került a pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi CX. törvény. A mintegy 120 oldalas pénzügyi salátatörvénynek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényt (Hitelintézeti törvény) és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényt (Bszt.) érintő egyes módosításai 2020. december 26-án lépnek hatályba.

A nagyterjedelmű módosítás legfőbb indoka a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendeletnek és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról szóló (EU) 2019/879 irányelvnek a hazai jogba való átültetése volt. A módosítás célja továbbá, hogy az európai uniós hitelintézetek és befektetési vállalkozások megfelelő mértékű veszteségviselő képességgel rendelkezzenek. Az uniós jogharmonizáció érdekében a módosító törvény rendezi a tagállami felügyeleti hatóságok együttműködésére vonatkozó szabályokat, illetve szabályozza a felügyeleti hatóságok illetékességét a felügyeleti hatóságok többoldalú eljárása, a holding társaságok jóváhagyása és az összevont alapú felügyeleti faladatok ellátása kapcsán.

A módosításokat összefoglaló rövid cikksorozatunk első részében a Hitelintézeti törvény hatálya alá tartozó szervezetek engedélyezésével és felügyeletével kapcsolatos módosításokat mutatjuk be.

A pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerűen végezhető tevékenységek

A pénzügyi intézmények tevékenységének kizárólagosságán lazít az, hogy a pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerűen végezhető tevékenységek köre új tevékenységi körrel egészül ki: a pénzügyi intézmények az általuk üzletszerűen végezhető szolgáltatás igénybevételét elősegítő elektronikus eljárás, eszköz ügyfeleik részére történő rendelkezésre bocsátására irányuló szolgáltatást is végezhetnek, azaz önálló digitális csatorna rendelkezésre bocsátására irányuló keretszerződést is köthetnek az ügyfeleikkel.

Az engedélyezési eljárást módosító rendelkezések

a) Holding társaságok jóváhagyási eljárása

Az engedélyezési eljáráson belül – a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások engedélyeztetésétől elkülönülve – külön felügyeleti jóváhagyási eljárás kerül szabályozásra a tagállami pénzügyi holding társaságok, tagállami vegyes pénzügyi holding társaságok, EU-szintű pénzügyi holding társaságok és EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalatok működéséhez, amely az egyes holding társaságok működésének kiegészítő jóváhagyására állapít meg további feltételeket. A jóváhagyási eljárás alól a holding társaságok kizárólag akkor mentesülhetnek, ha érdemben nincsenek hatással az összevont alapú felügyeletre.

A Felügyelet a pénzügyi holding társaság, vegyes pénzügyi holding társaság külön jóváhagyása, illetve mentesítése során, valamint a jóváhagyás feltételeit nem teljesítő pénzügyi holding társasággal, vegyes pénzügyi holding társasággal szemben alkalmazott intézkedések, kivételes intézkedések tekintetében együttműködik a másik érintett EGT-állam illetékes felügyeleti hatóságával.

Felügyeleti intézkedési lehetőségek nyílnak meg arra az esetre, ha egy holding társaság nem teljesíti a működése jóváhagyására vonatkozó követelményeket. Így a Felügyelet – többek között – felfüggesztheti a holding társaság által birtokolt tagsági részesedéshez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlását, megtilthatja vagy korlátozhatja a tagsági részesedéshez kapcsolódó osztalék- vagy kamatkifizetést, valamint alkalmazhatja az egyéb, rendelkezésére álló felügyeleti intézkedéseket és kivételes intézkedéseket a pénzügyi holding társasággal, a vegyes pénzügyi holding társasággal vagy a vezető testület tagjaival és a vezetőkkel szemben.

Amennyiben a 2019. június 27-én már működő pénzügyi holding társaságnak, vegyes pénzügyi holding társaságnak a törvény szerint külön jóváhagyást kell kérnie a Felügyelettől, akkor a jóváhagyást legkésőbb 2021. június 28-ig kell kérelmeznie azzal, hogy a határidő elmulasztása esetén a Felügyelet vele szemben akár a fenti kivételes intézkedéseket is alkalmazhatja.

b) Alapítási és tevékenységi engedély visszavonása

A Felügyelet – az alapítási vagy tevékenységi engedély visszavonására vonatkozó szabályozás kiegészítéseként – a pénzügyi intézmény alapítási vagy tevékenységi engedélyét visszavonhatja akkor is, ha a pénzügyi intézmény már nem felel meg Hitelintézeti törvényben vagy a prudens működésre vonatkozó más jogszabályban, vagy az 575/2013/EU rendeletben foglalt rendelkezéseknek. A Felügyelet a hitelintézet tevékenységi engedélyét akkor is visszavonhatja, ha megállapítja, hogy az intézmény fizetésképtelen vagy várhatóan fizetésképtelenné válik, és a szanálási feladatkörében eljáró MNB megítélése szerint a körülményekre tekintettel nem valószínűsíthető, hogy a szanálási intézkedéseken kívül bármilyen más intézkedés megakadályozná az intézmény fizetésképtelenné válását.

Felügyeleti felülvizsgálat és értékelés

A felügyeleti felülvizsgálat és értékelés szempontrendszere kiegészítésre kerül, és egyértelműen elhatárolódik a prudenciális és makroprudenciális feladatkör. A Felügyelet a felülvizsgálati és értékelési eljárás során értékeli azon kockázatokat, amelyeknek a hitelintézet ki van, vagy ki lehet téve, és azon kockázatokat, amelyeket a stressz-teszt során a hitelintézet tevékenységének jellegét, nagyságrendjét és összetettségét figyelembe véve feltártak. Emellett rögzítésre kerül, hogy az Európai Bankhatóságnak történő bejelentés mellett a felügyeleti felülvizsgálatra és értékelésre vonatkozó módszertan egységesíthető annak érdekében, hogy figyelembe vegye a hasonló kockázati profillal rendelkező hitelintézeteket.

Tőke ajánlás

A Felügyelet új prudenciális eszközként a jövőben tőke ajánlás formájában állapítja meg az egyes hitelintézetek számára a rendelkezésre tartandó tőkeösszegeket. A tőke ajánlást a Felügyelet hitelintézet-specifikusan készíti el. A tőke ajánlásban meghatározott szavatoló tőke összege azon szavatoló tőke összeg, amely szükséges a felügyeleti felülvizsgálat és értékelés, valamint a stressz-teszt forgatókönyvek alapján megfelelőnek tartott teljes szavatoló tőke összegének eléréséhez. A rendelkezésre tartandó tőkeösszeg a releváns minimum szavatoló tőke követelményt, a többlettőkekövetelményt és adott esetben a kombinált pufferkövetelményt vagy a tőkeáttételi mutató puffer követelménye kiigazítását tartalmazza annak érdekében, hogy a hitelintézet kezelni tudja az esetleges stressz-helyzeteket is.

Tőkepuffer-követelmény

Módosulnak a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézetekre vonatkozó tőkepuffer követelmények, valamint kiegészítő szabályok lépnek életbe a rendszerkockázati tőkepuffer előírására és kiszámítására. A rendszerkockázati tőkepuffert a hitelintézet összes kitettségére vagy a kitettségek alcsoportjaira szükséges meghatározni.

Kifizetési korlátozások kerülnek megállapításra a tőkeáttételi mutató pufferkövetelményt nem teljesítő hitelintézetek számára. Például, amennyiben a hitelintézet nem teljesíti a tőkeáttételi mutató pufferkövetelményt, akkor korlátozottak az elsődleges alapvető tőkéhez kapcsolódó kifizetései, továbbá az elsődleges alapvető tőkéhez kapcsolódóan nem hajthat végre olyan mértékű kifizetést, amelynek eredményeképpen az elsődleges alapvető tőkéje olyan alacsony szintre csökkenne, hogy nem teljesítené már a kombinált pufferkövetelmény mértékét.

Többlettőke-követelmény

Átalakításra kerül a Felügyelet által előírható többlettőke-követelményre vonatkozó szabályrendszer az 575/2013/EU rendeletnek való megfelelés érdekében. A Felügyelet csak azért írhat elő többlettőke-követelményt, hogy fedezze a hitelintézet tevékenységéből eredő kockázatokat, ideértve azokat, amelyek egyes gazdasági és piaci fejlemények által az adott hitelintézet kockázati profiljára gyakorolt hatást tükrözik. Mivel a Felügyelet által előírt többlettőke-követelmény jelentősen befolyásolja a hitelintézet teljes szavatoló tőkéjének szintjét és lényeges a piaci résztvevők számára, hiszen kihatással van az osztalékfizetésre, a jutalmak kifizetésére és a kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokra vonatkozó kifizetéseket érintő korlátozásokat életbe léptető küszöbértékekre, ezért volt szükség azon feltételek egyértelmű meghatározására, amelyek mellett többlettőke-követelményt kell előírni a szabályok valamennyi tagállamban való következetes alkalmazásának és a belső piac megfelelő működésének a biztosítása érdekében.

Vissza a hírekhez