A biztosítók közvetlen perlésének új fejleményei az EU Bíróságának gyakorlatában 2015. november 4.

Biztosítási jog

Szeptember 9-én jelent meg az Európai Unió Bíróságának (Bíróság) a Prüller-Frey ügy kapcsán indított előzetes döntéshozatali eljárásban hozott ítélete. Az ítélet jelentőségét többek között az adja, hogy a 864/2007/EK rendelet (Róma II. rendelet) szerződésen kívüli károkozás esetén a biztosító elleni közvetlen keresetindítás megengedhetőségének kérdésével foglalkozó cikkét értelmezi.

Az alapügyben az ausztriai lakó- és tartózkodási helyű felperes Ausztriában a Landesgericht Korneuburg előtt keresetet indított a Spanyolországban elszenvedett repülőgép-balesetében keletkezett kárai megtérítéséért a repülőgépének üzembentartója, N. Brodnig és biztosítója, az Axa ellen.

Az alapügyben eljáró bíróság lehetségesnek tartotta, hogy a lex loci damni elv alapján a kötelemre a spanyol jog lenne alkalmazandó, amely jog lehetővé teszi a károsult személy számára, hogy bizonyos körülmények között közvetlenül a biztosítóval szemben indítson keresetet. A biztosítási szerződés felei a szerződésre a német jog alkalmazását kötötték ki. A kérdést előterjesztő bíróság álláspontja az volt, hogy a károsult személy helyzete nem lehet a biztosított helyzeténél kedvezőbb, és mivel a biztosítási szerződés felei a szerződésre a német jogot kötötték ki, ennek alapján a károsult személyt nem illetné meg a jog, hogy a spanyol jog alapján közvetlenül a biztosítóval szemben indítson keresetet.

A Bíróság rámutatott arra, hogy a Róma II. rendelet 18. cikke nem tekinthető kollíziós szabálynak, a cikk egyedüli célja, hogy lehetővé tegye, hogy a károsult közvetlenül érvényesítse a követelését a biztosítóval szemben, amennyiben a cikkben meghatározott jogok valamelyike engedélyezi az ilyen lehetőséget, de ez nincsen kihatással az érintett biztosítási szerződés feleinek szerződéses kötelezettségeire.

A Bíróság álláspontja szerint tehát a Róma II. rendelet 18. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az lehetővé teszi a károsult személy számára a kártérítésért felelős személy biztosítójával szembeni közvetlen keresetindítást, amikor az ilyen keresetindítást a szerződésen kívüli kötelmi viszonyra alkalmazandó jog előírja, függetlenül attól, amit a biztosítási szerződésre alkalmazandó, e szerződés felei által választott jog előír.

A Bíróság fentiekben ismertetett ítélete egyértelművé tette, könnyen előfordulhat, hogy annak ellenére, hogy a biztosítási szerződésre kikötött jog (így például a magyar jog a kötelező gépjármű felelősségbiztosításon kívüli biztosítási szerződések tekintetében) nem ismeri el a biztosító károsult általi közvetlen perlésének lehetőségét, a károsult mégis közvetlenül perelje a biztosítót vagy a biztosítót és a károkozó biztosítottat. Erre különösen akkor nyílik lehetőség, ha olyan felelősségbiztosítási szerződésről van szó, amely a biztosítottnak a biztosító és a szerződő székhelyének országától eltérő országban folytatott tevékenységére is fedezetet nyújt, a károsult pedig olyan tagállamban szenvedett kárt, amelynek joga lehetővé teszi a biztosító közvetlen perlését.

Mivel ez a lehetőség szerződéses eszközökkel nem zárható ki, a biztosítónak a kockázatvállalási, illetve kárrendezési gyakorlata alakítása során célszerű erre a potenciális többletkockázatra figyelemmel lennie.


Joggyakorlat, EUB

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

Kik között jön létre a függő ügynök által kötött szerződés?

A Kúria a közelmúltban megjelent felülvizsgálati döntésében azt vizsgálta, hogy a függő ügynök közvetítésével értékesített fiktív,...

Részletek

Az Európai Bíróság új ítélete a felelősségbiztosítóval szemben indított kártérítési perek joghatósági szabályairól

Az Európai Unió Bírósága („EUB”) 2018. január 31-én a C-106/17. számú (Paweł Hofsoe vs. LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein...

Részletek

Az Európai Bíróság újabb ítélete a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezeti köre kapcsán

Az Európai Unió Bírósága (EUB) a C-334/16. számú ügyben (Nuñez Torreiro által az AIG és az Unespa ellen indított eljárásban)...

Részletek

Az Európai Unió Bíróságának ítélete a fogyasztói hitelekkel kapcsolatos jogsértésekről

Az Európai Unió Bírósága szerint nem ellentétes az uniós joggal, ha a tagállam nemzeti joga a hitelező kamat- és költségköveteléstől...

Részletek