Új MNB ajánlás: Mikor lehet késleltetni a bennfentes információ közzétételét?

Szerző: dr. Dorusák Viktória

A tőkepiac mozgatórugója az információ, ennek megfelelően a befektetők a legmagasabb fokú tájékoztatásra jogosultak. Ha a nyilvános értékpapír-kibocsátó bennfentes információt azonosít, úgy a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet („Rendelet”) alapján köteles azt „a lehető leghamarabb” nyilvánosan közzétenni. A kibocsátók működésének egyik központi kérdése a bennfentes információk megfelelő időben történő azonosítása, illetve azok szabályszerű nyilvános közzététele. A kibocsátó ugyanakkor - saját felelősségére - dönthet a nyilvános közzététel késleltetéséről, ha annak a Rendeletben meghatározott feltételei fennállnak. Az MNB közelmúltban megjelent 3/2023. (III.7.) számú ajánlásában („Ajánlás”) - az ESMA iránymutatásait alapul véve - megfogalmazza a késleltetett közzétételre vonatkozó elvárásait.

Ki köteles információ közzétételére?

Az Ajánlás címzettjei azok a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) hatálya alá tartozó kibocsátók, amelyek

  •  kérték vagy jóváhagyták pénzügyi eszközeik, értékpapírjaik magyarországi szabályozott piacra – azaz a Budapesti Értéktőzsde („BÉT”) Standard vagy Prémium kategóriájába - történő bevezetését,
  • Magyarországon kizárólag multilaterális kereskedési rendszerben (MTF-ben) vagy szervezett kereskedési rendszerben (OTF-ben) forgalmazott eszköz esetében jóváhagyták pénzügyi eszközeik, értékpapírjaik, azaz részvényeik, illetve kötvényeik ezen MTF-ben vagy OTF-ben való forgalmazását, illetve kérték pénzügyi eszközeik magyarországi MTF-be történő bevezetését, azaz azok a kibocsátók, amelyek értékpapírjait a BÉT által üzemeltetett Xtend vagy Xbond piacon regisztrálták

(„kibocsátó”).

Mikor bennfentes az információ?

A bennfentes információ az olyan pontos információ, amely közvetlenül vagy közvetve a kibocsátóval, illetve annak pénzügyi eszközeivel (értékpapírjaival, az azokra vonatkozó származtatott eszközökkel) kapcsolatos, és amelyet (még) nem hoztak nyilvánosságra, ha a nyilvánosságra hozatal valószínűleg jelentős hatást gyakorolna a szóban forgó pénzügyi eszköz árára.

Az Ajánlás felhívja a kibocsátók figyelmét arra, hogy különös körültekintéssel kell eljárniuk az alábbi információk azonosítása és kezelése során:

  • többlet-tőke követelményre vonatkozó információ: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) 79. § (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárás („SREP eljárás”) keretében előírt többlet-tőke követelmény alapesetben bennfentes információnak minősül. Sőt, az MNB álláspontja szerint ezen információ árfolyamérzékenységét akkor sem lehet kizárni, ha az aktuális tőkeszint magasabb, mint a SREP eljárás keretében előírt teljes tőkekövetelmény;
  • tőke ajánlásra vonatkozó információ:a Hpt. 85/B. §-a szerinti tőke ajánlás („tőke ajánlás”) bennfentes információnak minősülhet. Elvárt, hogy a kibocsátó a tőke ajánlás figyelembevételével számolt tőkemegfelelési elvárás és a kibocsátó aktuális tőkeszintje közötti különbség nagyságát is vegye figyelembe a tőke ajánlás árfolyamérzékenységének meghatározásakor.

Ha a kibocsátó a fenti információkat nem minősíti bennfentes információnak, ezen döntését minden esetben meg kell indokolnia.

Késleltethető a közzététel?

A kibocsátó a bennfentes információkat a „lehető leghamarabb” köteles nyilvánosan közzétenni a bennfentes kereskedelem és a befektetők félrevezetésének elkerülése érdekében.

Előfordulhat ugyanakkor, hogy az ilyen „lehető leghamarabbi” közzététel sértené a kibocsátó jogszerű érdekeit. A kibocsátó ilyen esetekben késleltetheti a közzétételt, feltéve, hogy (i) ez a nyilvánosság számára nem félrevezető, és (ii) a kibocsátó biztosítani tudja az információ bizalmas kezelését.

Mikor indokolja jogszerű érdek a közzététel késleltetését?

Az MNB közzétett álláspontja szerint az alábbi esetek tipikusan azok, amelyekben az információ közzététele a kibocsátó jogos érdekének sérelmét jelentené az abból fakadó kockázattal:

Nevesített eset Kapcsolódó kockázat  
 Tranzakciós és rekonstruálási tárgyalások vannak folyamatban (fúzió, felvásárlás, szétválás és kiválás, szerkezetátalakítás stb.).  A nyilvános közzététel folytán sérülne a tárgyalások kimenetele.
 A kibocsátó pénzügyi helyzete közvetlen veszélyben van, de a csődjogi rendelkezések alkalmazása még nem mutatkozik szükségesnek.  A nyilvános közzététel a kibocsátó szanálásának biztosítását célzó tárgyalások lezárásának veszélyeztetésével és a részvényesek érdekeinek sérelmével járna.
 A bennfentes információ a kibocsátó olyan döntésével vagy általa megkötött szerződéssel kapcsolatos, amelynek hatálybalépéséhez a kibocsátó más testületének, szervének a jóváhagyása szükséges (feltéve, hogy a kibocsátó eljárt a döntés lehető leghamarabbi meghozatala érdekében).  A végleges döntés előtti nyilvános közzététel veszélyeztetné az információ nyilvánosság általi helyes értékelését.
 A kibocsátó valamilyen terméket vagy találmányt fejlesztett ki.  A nyilvános közzététel a kibocsátó szellemi tulajdonjogának veszélyeztetésével jár.
 A kibocsátó másik jogalanyban jelentős részesedést kíván szerezni vagy értékesíteni.  A nyilvános közzététel veszélyeztetné a tranzakciót.
 Egy korábban bejelentett ügylet hatósági jóváhagyást igényel, és e jóváhagyás további követelményektől függ.   A nyilvános közzététel valószínűleg befolyásolja a kibocsátónak a követelmények teljesítésére vonatkozó képességét és ezáltal az ügylet vagy tranzakció végső sikerét.
 A kibocsátó az 575/2013/EU rendelet („CRR”) hatálya alá tartozó intézmény, és meghozta a szavatolótőke-instrumentumok visszaváltásáról, csökkentéséről, visszavásárlásáról, visszafizetéséről vagy lehívásáról, illetve a szavatolótőke-instrumentumokhoz kapcsolódó ázsió csökkentéséről, elosztásáról vagy másik szavatolótőke elemmé való átsorolásáról szóló döntést, de az illetékes hatóság azt még előzetesen nem hagyta jóvá.  A nyilvános közzététel esetlegesen indokolatlanul sértené a kibocsátónak az ezen információk hatásának a piac általi tárgyilagos értékeléséhez fűződő érdekeit.
 A kibocsátó a Hpt. szerinti prudenciális felügyelet hatálya alá tartozik, és a SREP eljárás keretében előírt többlettőke-követelmény előírása vagy az ahhoz kapcsolódó előzetes információ a birtokába jutott, amely az illetékes prudenciális felügyeleti hatóság döntési folyamatának lezárultával egy későbbi szakaszban válik véglegessé.  A nyilvános közzététel ellentétes lenne a SREP eljárással és különösen a kibocsátó meghallgatáshoz való jogával, illetve esetlegesen indokolatlanul sértené a kibocsátónak az ezen információk hatásának a piac általi tárgyilagos értékeléséhez fűződő érdekeit.


Mikor nem félrevezető a késleltetés?

Hiába a jogszerű érdek fennállása, a késleltetés csak akkor lehet jogszerű, ha az nem vezeti félre a nyilvánosságot. Az Ajánlás szerint az MNB vélelmezi, hogy a késleltetés a nyilvánosság félrevezetésével jár, ha a bennfentes információ

  • a kibocsátónak a bennfentes információval kapcsolatos ügyben tett megelőző nyilvános bejelentésétől lényegesen eltér;
  • arra a tényre vonatkozik, hogy a kibocsátó pénzügyi céljai valószínűleg nem teljesülnek, amennyiben e célokat korábban nyilvánosan bejelentette;
  • a kibocsátó piacnak adott korábbi jelzéseivel, kommunikációjával ellentétes.

Az MNB elvárja, hogy a késleltetés esetén a feltételek vizsgálatakor a kibocsátó vegyen figyelembe minden releváns körülményt. Ha a késleltetés félrevezeti a nyilvánosságot, e jogintézményt a kibocsátó jogszerűen nem alkalmazhatja.

Hogyan biztosítható az információ bizalmas kezelése?

Amikor a kibocsátó bennfentes információt azonosít, köteles bennfentes jegyzéket nyitni. E jegyzékben – többek között – köteles rögzíteni azon személyek körét, akiknek tudomása van a bennfentes információról.

A kibocsátó csak akkor késleltetheti a közzétételt, ha képes megakadályozni, hogy a bennfentes jegyzékben rögzített személyeken kívüli illetéktelen személyek is hozzáférjenek a bennfentes információhoz. Ha a bennfentes információ bizalmas kezelését a kibocsátó nem tudja biztosítani, úgy köteles azt haladéktalanul közzétenni.

Milyen intézkedést kell tenni késleltetés esetén?

Ha a kibocsátó a fenti feltételek mérlegelésével a bennfentes információ késleltetéséről döntött, a nyilvános közzétételt követően haladéktalanul köteles értesíteni az MNB-t a késleltetés tényéről, egyúttal részletesen bemutatva, hogy a késleltetés feltételei teljesültek. Az MNB a kibocsátó értesítése alapján dönti el, hogy a kibocsátó jogosan élt-e a késleltetés lehetőségével.

Cikkek

Cikkek