Otthoni munka (home office) = távmunka?

Szerző: Dr. Gubik Gabriella

A vírushelyzet miatt elterjedt otthoni munkavégzés kapcsán a munkajogban számos kérdés merült fel, például a munkáltatói kárfelelősség, ellenőrzési jog és a távmunka szabályainak alkalmazása körében. A jogalkotó ezeket a kérdésköröket is érintve a veszélyhelyzet további időszakára nézve ismét módosította a távmunkavégzés szabályait, amelyeket a 2021. július 3. napjától hatályos, a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmaz.

A változás lényege:

1. Bővített távmunka fogalom: Módosult a távmunka fogalma, így a veszélyhelyzet további időszakában egyértelműen távmunkának minősül  

(a) a részleges otthoni munkavégzés (azaz home office), ami eddig az eltérő jogértelmezések miatt nem mindenki szerint minősült távmunkának, továbbá 

(b) a nem számítástechnikai eszközzel távolról végzett munka is. 

A Kormányrendelet 2021. július 3-át megelőzően is lehetővé tette, hogy a felek megállapodásukban eltérjenek a távmunka munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 196. §-ában szereplő szabályaitól. Az alapján azonban nem volt egyértelmű, hogy a felek a távmunka fogalmától is eltérhettek-e, így az a gyakorlat terjedt el, amely szerint a részleges otthoni munkavégzést a felek nem tekintették az Mt. szerinti távmunkának, és mint ilyenről külön megállapodásban rendelkeztek. 

Mivel a fentiek szerint a részleges home office is távmunkának minősül, így arra is a távmunka szabályait kell alkalmazni, amiket a veszélyhelyzet alatt a Kormányrendelet tartalmaz.  

2. Írásbeli megállapodásra van szükség: A távmunkáról (így a részleges home office-ról is) a feleknek munkaszerződésben (tehát írásban) meg kell állapodniuk. Mivel a módosítás kizárólag a veszélyhelyzet idejére szól, célszerű, ha a megállapodás (munkaszerződés-módosítás) határozott időre szól. 

3. Széles körű eltérési lehetőség: A felek a távmunkáról szóló megállapodásukban a Kormányrendelet számos szabályától, így az abban foglalt munkavédelmi rendelkezésektől is eltérhetnek. Kiemelendő például az, hogy ha a felek attól eltérően nem állapodnak meg, a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végezhet munkát. 

4. Amire a home office szabályzatnál figyelni kell: A munkáltató a távmunkavégzés részletszabályait továbpa is megállapíthatja belső szabályzatban, azonban az nem tartalmazhat a Kormányrendelettől eltérést, mivel az eltérésről a feleknek megállapodásban kell rendelkezniük. 

5. Átalányköltségtérítés lehetősége: Távmunka esetén a munkáltató igazolás nélkül költségként elszámolhat havonta legfeljebb a havi minimálbér 10%-ának megfelelő, a munkavállalónak költségtérítésként megfizetett összeget. 

A Kormányrendeletből nem következik, hogy a munkavállaló számára a távmunkavégzéshez költségtérítést kell adni, azonban az Mt. alapján a munkavégzéssel kapcsolatos indokolt költségeket a munkáltatónak meg kell térítenie a munkavállaló részére. Ezért, ha igazolható, hogy a távmunkavégzéssel összefüggésben keletkezik többletköltsége a munkavállalónak, és így a munkáltató költségtérítést fizet számára, alkalmazható a Kormányrendelet 2. §-a által biztosított kedvezmény. 

Teendők a távmunka szabályainak változása kapcsán: 

1. Amennyiben a munkáltató írásbeli megállapodás nélkül jelenleg lehetővé teszi a távmunkát vagy annak biztosítását tervezi, a felek erről szóló írásbeli megállapodását el kell készíteni. 

2. Szükséges a már alkalmazott, az otthoni munkavégzésre szóló megállapodások és belső szabályzatok felülvizsgálata és a Kormányrendelettel összhangban történő módosítása is. 

A változást követően alkalmazandó részletes szabályok 

A távmunka szabályai a veszélyhelyzet alatt

Az Mt. távmunkára vonatkozó 196-197. § -ai nem alkalmazhatóak, ezek helyett a Kormányrendelet 3. § (5)-(6) bekezdései alapján kötelező szabályként alkalmazandóak az alábbiak:  

(a) Ha a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.  

(b) A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.  

A Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése eltérést engedő szabályként tartalmazza az alábbiakat: 

(a) A munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki. 

(b) A munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja. 

(c) A munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végez munkát. 

(d) A munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.  

A módosítás értelmében nem érvényesül az a korábbi szabály, mely szerint eltérő megállapodás hiányában a munkavállaló munkarendje kötetlen volt távmunkavégzés esetén (Kormányrendelet 3/A. §).   

A távmunkát érintő munkavédelmi szabályok a veszélyhelyzet alatt

A Kormányrendelet az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Munkavédelmi Törvény) távmunkavégzéssel kapcsolatos rendelkezéseit is teljeskörűen felülírja a veszélyhelyzet idejére, azzal, hogy valamennyi, a Kormányrendeletben rögzített munkavédelmi szabálytól a felek megállapodásukban eltérhetnek [Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés és 1/B. §]. 

A felek eltérő megállapodása hiányában az alábbi fő szabályok érvényesülnek a munkavédelem területén (Kormányrendelet 1. § és 1/A. §):  

(a) A távmunkavégzés - a munkáltatóval kötött megállapodás alapján - a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról. A munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik. 

(b) A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a Munkavédelmi Törvény VI. fejezetében meghatározott munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdekképviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól. 

(c) A számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét erre figyelemmel választja meg. 

(d) A munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását - eltérő megállapodás hiányában - számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti. 

(e) A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a felek írásban megállapodnak a munkavégzés helyéről, és ilyen távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható. 

(f) A távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket. 

(g) A munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a távmunkavégzési helyen a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. Ezen túl a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén. 

(h) A távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat. 

(i) A Munkavédelmi Törvény szerinti hatósági ellenőrzés a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet nem jelenthet. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.

Cikkek

Cikkek