Kormányrendelet a munkahelyek koronavírus elleni védelméről

Szerző: dr. Berkes Beatrix

A Magyar Közönyben 2021. november 1-ei hatálybalépéssel megjelent a várt kormányrendelet a munkahelyek koronavírus elleni védelméről.

A koronavírus elleni védőoltás felvételének előírása a foglalkoztatottak számára

Kormányrendeletben foglaltak alapján a munkáltatók, ha ezt a dolgozók biztonsága érdekében szükségesnek látják, jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a koronavírus elleni védőoltás felvételét a foglalkoztatott számára.

A munkáltató ezen intézkedésben meghatározza a védőoltás felvételének határidejét is, ami 45 napnál nem lehet rövidebb. A kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban kell felvenni.

A foglalkoztatott tájékoztatása

A munkáltató a tárgybani intézkedésről, benne a védőoltás felvétele elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeiről, e-mailen vagy papír alapon tájékoztatja a foglalkoztatottat. 

A védőoltás felvétele alóli mentesülés

Egészségügyi ok

Nem kötelezhető a védőoltás felvételére az a foglalkoztatott, aki részére orvosi szakvéleménnyel alátámasztottan egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele. 

Az előző bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére:

i. a munkáltató szerint illetékes foglalkozásegészségügyi szolgálat szakorvosa, 

ii. az előző pont hiányában a foglalkoztatott jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, 

iii. az előző pontok hiányában a foglalkoztatott háziorvosa 

adja ki.

Ideiglenes mentesülés

Azt a foglalkoztatott, aki az oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesült a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól (pl. gyesen, gyeden lévők) , ennek megszűnését követően kötelezhető a védőoltás felvételére.

Az oltás felvételének igazolása a foglalkoztatott részéről

A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az arra alkalmas Kormányrendeletben meghatározott dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával igazolhatja.

Jogkövetkezmények az oltás fel nem vétele esetén

A munkáltató a foglalkoztatott részére fizetés nélküli szabadságot rendelhet el, ha a foglalkoztatott a védőoltást a meghatározott határidőn belül nem vette fel.

A fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számított egy év elteltével a munkáltató a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti. A munkaviszony ezen okból történő megszüntetése esetén megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal.

Adatvédelmi rendelkezések

A munkáltató kezeli a foglalkoztatottnak

i. a hatósági igazolványban és dokumentumokban szereplő, a védőoltás felvételére, 

ii. az orvosi szakvéleményben szereplő, a védőoltás felvételének ellenjavalltságára

vonatkozó adatokat.

A fenti adatok csak az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges mértékben és ideig, de legfeljebb veszélyhelyzet megszűnéséig kezelhetők.

Cikkek

Cikkek