A gazdasági körülmények megváltozása üzleti kockázat

Szerző: dr. Nagy Márton

Egy friss eseti döntésében a bíróság arra adott választ, hogy a gazdasági körülmények jelentős megváltozása eredményezheti-e az érintett szerződés lehetetlenülését.

A vizsgált ingatlan adásvételi ügyben az eladó arra hivatkozással próbált mentesülni az adásvételi szerződéshez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a késedelmi kötbér megfizetése alól, hogy az építőiparban tapasztalható rendkívüli mértékű építőanyag- és munkaerőhiány lehetetlenné tette számára a szerződés teljesítését. Ennek alátámasztásaként hivatkozott az adásvételi szerződésre is, amely kimondta, hogy az eladó nem esik késedelembe, illetve a szerződés lehetetlenülés miatt megszűnik, ha olyan elháríthatatlan külső ok (vis maior) következik be, amely miatt nem lehetséges az eladó szerződésszerű teljesítése.

A bíróság kimondta, hogy a bírói gyakorlat a gazdasági lehetetlenülést csak speciális esetekben tekinti a lehetetlenülés egyik lehetséges okának. Az adott ügyben a vételár átalányárként tekinthető az eladó által vállalt, jövőben felépülő lakások és más helyiségek vonatkozásában, az eladónak pedig, mint a gazdasági élet professzionális szereplőjének a vételárat olyan módon kell meghatároznia, hogy közben figyelembe kell vennie és értékelnie kell a gazdasági élet üzleti kockázatait és változásait. Az eladó így nem hivatkozhat a szerződés lehetetlenülésére pusztán azért, mert az építőiparban bekövetkezett árnövekedés őt utóbb a szerződés teljesítése során pénzügyileg hátrányosan érinti. A bíróság kiemelte, hogy a felek által meghatározott pár hónapos teljesítési határidő is lehetőséget adott az eladónak arra, hogy rövidtávú gazdasági stratégiát dolgozhasson ki.

A bíróság a késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség alóli kimentés során azt vizsgálta, hogy a késedelmet az eladó ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan körülmény okozta-e. A bíróság azt a – Ptk. szerinti - álláspontot foglalta el, hogy a szerződésszegésért való felelősség esetében szigorúbb, objektív alapokon nyugvó feltételrendszernek való megfelelés szükséges a mentesüléshez. Nem elégséges az, ha az adott körülmény elháríthatatlan, szükséges hozzá az is, hogy az a szerződésszegő fél ellenőrzési körén kívülre essen. Abban az esetben sincs tehát lehetőség a késedelem kimentésére, ha az egyébként olyan okból következett be, ami az eladó számára nem volt elhárítható, ugyanakkor az ellenőrzési körén belüli volt. (BDT2022. 109. számú döntés, Szegedi Ítélőtábla Pf.III.20.361/2021/4.)

Cikkek

Cikkek